• Paz. Mar 3rd, 2024

Məqalələr

İşin adı

Işin

növü

Nəşriyyat, jurnal və s. adı

İşin

rejimi

Müəlliflər

1

2

3

4

5

6

1

Биоэкологические особен-

ности ценных деревьев

и кустарников Мардакянс кого дендрария и их значение в озелене-нии Апшерона.

Китаб

Баку, изд. «Араз», 2000.

161 с.

 Maммaдoв T.С

2

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi.

——

AMEA Mərdəkan Dendrarisinin elmi əsərləri, I Hissə,

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2000.

116 с.

Məmmədov T.S

 

Hacıyev V.C

 

Ağamirov U.M

3

Bitki kosmetikası

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2002.

373 s.

Məmmədov T.S

 

Qasımov M.

4

Abşeronda istifadə olunan bəzi ağac və kol bitkilərinin bioloji xüsusiyyətləri

——

Bakı, «Elm» nəş-tı, 2002.

 

202 s.

Məmmədov T.S

 

5

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi

——

AMEA Mərdəkan Dendrarisinin elmi əsərləri II Hissə, Bakı Bakı, «Araz» nəş-tı, 2003.

104 s.

Məmmədov T.S

 

Hacıyev V.C

 

Ağamirov U.M.

6

Zirinc və onun bioloji xüsusiyyətləri.

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2003.

64 s.

Məmmədov T.S

7

«Ekologiya» dərs vəsaiti, ІІ nəşr

——

Bakı, «Elm» nəş-tı, 2004.

449s.

Məmmədov T.S

 

8

Ekoloji amillərə görə Abşeronda yaşıllaşdırma

——

 Bakı, «Elm» nəş-tı, 2004.

161s.

Məmmədov T.S

 

9

 Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi

——

AMEA Mərdəkan Dendrarisinin elmi əsərləri Bakı, «Araz» nəş-tı, ІІІ hissə. 2004.

120 s.

Məmmədov T.S

 

Hacıyev V.C

 

Ağamirov U.M.

10

«Qazon və bəzək memarlığı».

——

Bakı,  «Çaşıoğlu» və Poliqrafiya mərkəzi. 2006.

48 s.

Məmmədov T.S

 

11

Bonsay bitkiləri

——

Bakı, «Elm» nəş-tı,  2006.

45 s.

Məmmədov T.S

 

12

Gülçülük ensiklopediyası

 

——

Bakı, «Azərbaycan» nəş-tı I cild, 2006.

307 s.

Məmmədov T.S

 

13

Ətraf mühitin mühafizəsində Botanika Bağlarının rolu

——

Beynəlxalq Botanika Konfransının materialları. Bakı, «Qiso enterprise» nəş-tı 2006.

361 s.

Məmmədov T.S

 

14

Murtuza Muxtrov bağı.

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2006.

57s.

Məmmədov T.S

15

Mərdəkan Dendrarisi (bələdçi kitabçası).

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2006.

36 s.

Məmmədov T.S

16

Ekoloji oyunlar (dərs vəsaiti)

Kitab

Bakı, «Çaşıoğlu» nəş-tı

2007.

144 s.

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

 

Mehdiyeva F.S

17

Otaq  bitkiləri ensiklopediyası

——

 Bakı, «Çaşıoğlu» nəş-tı  2007

464 s.

Məmmədov T.S

 

18

Bitkilərin təyinində morfoloji terminlər ( dərs vəsaiti)

——

Bakı, «Elm» nəş-tı,  2007.

54 s.

Məmmədov T.S

 

19

«Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi»

——-

Beynəlxalq Botanika Konfransının materialları.. Bakı, «Elm» nəş-tı,  24-27 sentyabr 2010.

453 s.

Məmmədov T.S

 

20

Abşeronun ağac və kolları

——-

Bakı, «Elm və təhsil» nəş-tı, 2010.

468 s.

Məmmədov T.S

 

21

Azərbaycan dendroflorası

——

I hissə . Bakı: «Elm və təhsil» nəş-tı, 2011

311 s.

Məmmədov T.S

 

22

Bitkilərin anatomiyası və morfologiyası üzrə izahlı terminlər

——-

 Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2013.

272 s.

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A.

23

Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri

——

Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2014.

380 s.

Məmmədov T.S

 

İsgəndər E.O

 

Talıbov T.H.

24

Bitki ekologiyası

 

——

Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2014.

316 s.

Məmmədov T.S

 

Əsədov H.H

25

Морфология всходов и рост сеянцев некоторых изученных видов на Апшероне.

статя

«Обзорная  информация» Аз.НИИНТИ, Баку, 1999.

 

20 с.

(1-20)

Maммaдoв T.С

 

Abbasova Z.H

 

26

Рост  и развития видов пальмы.

——-

«Обзорная  информация» Аз.НИИНТИ, Баку, 1999.

8 с.

(1-8)

Maммaдoв T.С

 

Агамиров У.М

 

27

Агротехника выращивания, рост и развитие

видов юкки.

——-

«Обзорная информация» Аз.НИИНТИ, Баку. 1999.

 

11 s.

(1-11)

Maммaдoв T.С

28

Qın meyvəli seratoniya-

bəzək bağçılığında istifadəsi üçün  prespektivli bitkidir.

——-

İcmal informasiyası»

Az.  ETETİİ, Bakı, 1999.

 

8 s.

(1-8)

Məmmədov T.S

 

Abbasova Z.H

29

Изучение биологических

особенностей всходов и

сеянцев у видов туи.

 

——

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.       3 s.

(360-363)

Maммaдoв T.С

 

Агамиров У.М

 

30

Некоторые итоги научно- исследовательских работ в Мардакянском дендрарии.

——-

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.

7 с.

(337-343)

Maммaдoв T.С

 

Агамиров У.М

 

31 Sumağ və sarağan.

——-

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.

3 s

(327-329)

Məmmədov T.S

 

Abbasova Z.H

 

32 Особенности развития котовника   кошачьего Сорта «Побидитель» в условиях Апшеронского полуострова.

статя

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.

4 с.

(284-287)

Maммaдoв T.С

 

Мамедова З.А

 

Касумов Ф.Ю

33 Рост и развитие некоторых интродуцированных дре-весно-кустариниковых по-род в условиях Апшерона.

——-

АН Аз. Доклады, Баку, Изд. «Элм», том 15, №5-6, 1999.

10 s.

Maммaдoв T.С

 

Аббасова З.Г

34 Monitoring ivestigations of the earthquake factor on the natural vegetation of the south  Murovdağ mointain  rande

tezis

Nearest University

Nicosia, North Cyprus, 18-22

October, 1999

4 р.

(164-167)

Mammadov T.S

 

Gadjiyev V.D

35 Bitkilərin introduksiya edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

——-

«Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfrans. BDU, «Bakı Universiteti» nəş-tı, 2000.

2 s.

 (97-98)

Məmmədov T.S

 

Mirzəyev O.N

36 Биоэкологические

особенности некоторых

видов в условиях Апшеро-

на.

статя

Нац. АН Украины Совет

Бот. Садов Украины. В.сб.

«Тер. и мет. воп-ы изучения онтогеза интр.раст». Киев, 2000.

4 с.

(163-166)

Maммaдoв T.С

 

Аббасова З.Г

37 The effect of the Caspian level raising of the  environment.

——

Second Balkan Botanical Congress.İstanbul, Turkey.14-17 yanuar 2000.

2 р.

(134-135)

Mammadov T.S

 

Gadjiyev V.D

38 Флористический состав.

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

8 с.

(3-10)

Maммaдoв T.С

 

Агамиров У.М

 

Алиева Л.Г

39

Сезонное развитие некото

рых интродуцированных видов в условиях Апшеро-   на.

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

9 с.

(14-22)

Maммaдoв T.С

 

Аббасова З.Г.

 

Агамирова М.И.

 

40

Биоэкологические

особенности некоторых интродуцентов в условиях

Апшерона.

 

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

4 с.

(23-26)

Maммaдoв T.С
41 Виды каллистемона в

условиях Мардакянского дендрария

статя

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

4 с.

(48-51)

Maммaдoв T.С

 

Аббасова З.Г.

 

Агамирова М.И.

 

Алиева Л.Г.

42

Meşə ekologiyanın mühafizəsində əsas rol oynayır

Məqalə

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

4 s.

(55-58)

Məmmədov T.S

 

Mirzəyev O.N

43

Перспективные зоны

возделованые унаби в

Азербайджане.

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

11 с.

(59-69)

Maммaдoв T.С

 

Мамедов Д.Ш.

 

Мамедова З.А.

44

Abşeronda innab bitkisinin  su rejimi

——-

 «Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

3 с.

(67-69)

Məmmədov T.S

 

Məmmədov  C.Ş

 

Hacıyev  T.Y

45

Püstənin çoxaldılmasına dair

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı, 2000.

3 с.

 (70-72)

Məmmədov T.S

 

Məmmədov C.Ş

 

Hacıyev T.Y

 

46

Bitkilər ekoloji  mühitin yaşamasının əsasıdır.

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2000

4 с.

 (74-77)

Məmmədov T.S

 

Mirzəyev O.H

 

Sadiqova S.Ə

47

Aloye- müalicə kaktusu

——-

«Ekspres» j., № 4,2003

4 с.

 Məmmədov T.S

48

Отрицательное влияние

нефтяных выбросов на леса  Кала- Алтынской

курортной зоны Дивичин- ского района, охрана и пути восстановления.

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2000

4 с.

 (95-98)

Maммaдoв T.С

 

Мирзоев О.Г.

49

Azərbaycan florasında  yayılmış dağ nanəsi növlərinin  anotomik  qurluşunun  və yağ çıxımının  öyrənilməsi

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2000

4 с.

 (99-103)

Məmmədov T.S

 

Qasımov F.Y

 

Novruzova Z.N

 

Kazimov İ.M

50

Перспективные цветочные

растения для создания лан-дшафтных груп на Апше-роне

статя

Бюллетень Глав. Ботан. Сада. М.: «Наука»,  в.181,2000.

4 с.

(47-50)

Maммaдoв T.С

51

Конвекция о биологическом

разнообразии

——-

Ботан. Сады и сохранение биолог. разнобразия. Прог. ООН по окруж. среды. Тбилиси, Батуми. 2001.

9 с.

(130-138)

Maммaдoв T.С

52

Abşeronda süni meşələrin  səhralaşmasına  təsir edən amillər

Məqalə

«Biologiyanın müasir problemləri» möv-da elmi konf.mat-ı. Bakı, BDU,  2001.

2 с.

 (83-84)

Məmmədov T.S

 

Mirzəyev O.H

 

Sadiqova S.Ə

53

Abşeron şəraitində cillis sezalpiniyasının böyümə və inkişafı

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 s.

 (3-6)

Məmmədov T.S

54

Ağ akasiyanın Abşeron yaşıllaşdırmasında rolu

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001.

4 s.

 (7-10)

Məmmədov T.S

55

Abşeron şəraitində  dimdikvari evkaliptin çoxaldılması (Eucalyhus camaldulensis).

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

7 s.

 (11-17)

Məmmədov T.S

56

Rekrasianın Mərdəkan dendrarisinin  ekosisteminə  təsiri

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001.

4 s.

 (18-21)

Məmmədov T.S

 

Əsgərova V.Q

 

57

İpək akasiyasının introduksiyası haqqında bəzi materiallar

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

5 s.

 (22-26)

Məmmədov T.S

 

Əsgərova V.Q

58

Daş palıdın (Quercus ilex L.)bioloji xüsusiyyətləri  və onun  Abşeronda yaşıllıqların  salınmasında  istifadəsi

 

——-

 «Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 s.

(42-45)

Məmmədov T.S

 

Sadıqova S.Ə

 

Mirzəyev O.N

59

Рост и развитие форестие- ры Новомексиканской (Форестиера неомехижана) на Апшероне.

 

статя

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 с.

 (87-90)

Maммaдoв T.С

 

Агамирова М.И.

 

60

Пальмы и их значение для озеленения Апшерона.

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 с.

(111-114)

Maммaдoв T.С

 

Агамиров У.М.

 

61

Изучение перспективных

растений из коллекции

Мардакянского дендрария для озеленения Апшерона.

——-

«Роль Бот. Сад. в зелен. строител. гор., курорт. и рекр. зон». Мат.меж. конф., ІІ ч., Одесса, 2002.

4 с.

(16-19)

Maммaдoв T.С

 

Аббасова З.Г.

62

Toxum kataloqu

——-

Bakı, «Elm» nəş-tı, 2002.

4 с.

Məmmədov T.S

63

İmporotance of the planting trees and gardens for

Environmental protection.

 

 

tezis

«Enviromnmental problems of

the mediterrananean region»

İnternotional conferece,12 15 aprel, Neu NİCOSİA, Norfherm Cuprus,2002.

p.213

Mammadov T.S

64

Analysis of the botanygeographical realtions between miditerranean and Caspian sea regiones

——-

«Enviromnmental problems of

the mediterrananean region».

İnternotional conferece,12 15 aprel, Neu NİCOSİA, Norfherm Cuprus,2002.

p.231

Mammadov T.S

 

Gadjıyev V.D

 

65

Study introduction and biocologial  characteristic evergreen of bushes from flores of mediterranean in mardakan arboretum with the purpose of protection of tnvironment ahd keep genofund Apsheron.

——

«Enviromnmental problems of

the mediterrananean region».

İnternotional conferece,12 15 aprel, Neu NİCOSİA, Norfherm Cuprus,2002.

p.232

Mammadov T.S

66

Yaşıllaşdırmanın müasir səviyyədə qurulması

Məqalə

«Kainat» elmi,kütləvi,

Publisistik jurnal, №1, Bakı 2002.

3 s.

(44-46)

Məmmədov T.S

67

Abşeron şəraitində dimdikvari evkaliptin bioekoloji xüsusiyyətləri

——-

AMEA « Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, «Elm» nəş-tı  № 1-2, 2003.

6 s.

(169-175)

Məmmədov T.S

68

Интродукция некоторых перспективных лекарствен ных и эфиромасличных растений в Мардаканском дендрарии.

——

«Ботаниский сад, как сохра- нение биоразнобразия» меж. конф., 9-11 октябр, Минск,

2003.

4 с.

(162-165)

Maммaдoв T.С

 

Аббасова З.Г.

 

Мамедова З.А.

 

 

69 Человек, не любящий природу, не может любить

своих детей.

 

статя

Журн. «Природа» № 6,  2003.

 

2 с.

(13-14)

Maммaдoв T.С

 

70

Abşeronda ekoloji amillərə görə yaşıllıqların  qurulması.

 

məqalə

«Elm və həyat» jurnalı №3, 2003.

 

3 s.

(18-21)

Məmmədov T.S

71

İntroduksiya olunmuş bəzi növlərin yaşıllaşdırmada istifadəsi

——-

«Aqrar» jurnalı №4, 2003.

 

4 s.

(5-8)

Məmmədov T.S

72

İkidimdikli Ginkqonun bioekoloji xüsusiyyəti  və təbabətdə istifadəsi  haqqında bəzi məlumatlar.

——-

«Bilgi» dərsi.Kimya, biologiya , tibb jur. Bakı. Azərbaycan Respublikası  «Təhsil» Cəmiyyəti, № 3, 2004.

5 s.

 (25-29)

Məmmədov T.S

73

Поститиве виситс фор алл  тщроуэщ дифферентиатион.

——

БЭЧИ «Роотс» вол 1, №2. 2004.

п.21

Maммaдoв T.С

 

74

Mərdəkan dendrarisində  introduksiya olunmuş bəzi ağac  və  kol bitkilərinin təbii bərpası

 

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri III hissə «Аaraz » nəş-tı, Bakı, 2004.

6 s.

(12-17)

Məmmədov T.S

75

Endemic medical and essential (ether)- oils plants sharacter for Azerbaijan Republic.

——

«Experimental Botany» №4, 2004.

3 p.

(14-17)

Mammadov T.S

 

76

İnfluence of radiation pollution on bentos plants in the  Caspian sea.

——

Science Programme. Radiation safety problems in the caspian region . NATO Advanced Research-Workshop.11-14 september 2004.

p.87

Mammadov T.S

 

77

Kalestemon növlərinin bioekoloji  xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  və yaşıllaşdırmada  istifadəsi

 

——

«Bilgi» kimya, biologiya, tibb jurnalı dərgisi, Az Res.Təhsil cəm., № 32-33, V bur.

2004.

5 с.

(32-36)

Məmmədov T.S

 

Abbasova Z.H

 

Məmmədova S.B

78

Mayasarmaşığı

——-

«Elm vıə həyat» jurnalı № 3 2004.

4

Məmmədov T.S

 

Qasımov M

 

79

Bəzək güllərindən landşaft memarlığında  istifadə

——-

«Bvilgi» kimya. Biologiya, tibb jurnalı dərgisi, Az Res.Təhsil cəm, IV bur. 2004.

4 s.

(68-74)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

80

Paxlalılar fəsiləsinin bəzi növlərinin introduksiyasına dair

——

AMEA Botanika İnstitunun  elmi əsərləri.XXV cild, Bakı, 2004

4 s.

(61-63)

Məmmədov T.S

 

81

Биологические особеннос- ти некоторых видов эвка- липта.

——-

АМЕА «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm» nəş-tı № 3-4, 2004.

7 с.

(48-55)

Məmmədov T.S

 

82

Yaşıllaşdırmada bəzək bitkilərindən  kompozisiyaların tərtibatı.

məqalə

AMEA «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm»,  №1-2, 2005.

8 с.

(117-125)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

83

Some twisted plants in Mardakan arboretum.

article

Jurnal of   «Experimental Botany», Vol 56 Но 4,

july, 2005.

2 p.

(182-183)

Mammadov T.S

84

Рост и развитие аденокар- пуса ветвистого в Мардя-канском дендрарии.

статя

АМЕА «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm»,  №5-6, 2005.

6 с.

(65-70)

Maммaдoв T.С

 

Аббасова З.Г.

85

Итоги интродукции де- ревьев и кустарников в Азербайджане.

——-

Материалы международн. Конф. посв. 60 л. ГБС РАН,  Москва, 5-7.ВІІ, 2005.

3с.

(331-332)

Maммaдoв T.С

 

86

«Toxum katoloqu»

——

«Elm» nəş-tı, 2005.

4

Məmmədov T.S

87

Learing bioecology treats of some plants from European flora

——

XVII İnternational Botanical

Congeress Vienna,Austtria, Europe.17-23 July 2005

269 p.

Mammadov T.S

88

Opunsiya (Tikanlı armud) yeni qida boyası mənbəyidir.

Məqalə

Odlar Yurdu unversitetinin elmi və pedoqoji xəbərləri  № 15, 2005.

7 с.

(223-229)

Məmmədov T.S

 

Qasımov M.Ə

 

Qədirova G.S

89

Bitki xammalından antosian boyaq maddəsinin alınması üsulu.

 

patent

AZ.Rsp. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi. Patent -İ 2005 0178, 24.ІІ.2005.

1

Məmmədov T.S

 

Qasımov M.Ə

 

Qədirova G.S

 

Tağıyev  Ə.S

90

Landşaft memarlığının yaşıllaşdırmada rolu

məqalə

«Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu» Beynəlxalkq Botanika konfransı, «Qiso enterprise» nəş-tı 2006.

3 s.

(254-256)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

91

Şərqi Asiya florasının bəzi növ ağac və kol bitkilərinin Mərdəkan dendrarisində introduksiyası

 

—-

«Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu» Beynəlxalq Botanika konfransı, «Qiso enterprise» nəş-tı 2006..

4 s.

(72-75)

Məmmədov T.S

 

Abbasova Z.H

 

Şahbazova M.Ə

 

92

Некоторые вьющиеся растения в Мардакянском дендрарии.

 

——

«Старинные парки и Ботани- ческие сады–научные центры охраны биоразнообразия и историко-культурного насле- дия» Межд. Научной конф.  пос. 210-лет. НДП “Софиев-ки”, НАНУ, Уман, 25-28 сентябр, 2006.

2 с.

(246-245)

Maммaдoв T.С

 

З.Г.Аббасова

 

93

Kağız ağacının

( Broussonetia papyrifera) Mərdəkan dendrarisində  introduksiyası

——-

AMEA  Mərkəzi nəbatat bağının əsərləri.IV hissə Bakı,

«Tural» NPM, 2006

4 s.

(163-167)

Məmmədov T.S

 

Abbasova Z.H

94

Role of gardening in protection of biosphere

article

BGCİ, 6thİnternational Congress on  Education in Botanic Gardens The University of Oxford Botanic Garden,UK,10 th-14th september,2006

p.192

Mammadov T.S

 

95

Results introduction trees and bushes in flora of Azerbaijan.

məqalə

«Botanic 2006» İnternational Congress USA, Çiqo, 28.07-02. 08, 2006.

p.134

Mammadov T.S

 

96

Некоторые эфиро-маслич- ные растения использую-  щиеся в Азербайджане.

 

——

Таиланд, Мат.межд.конф. «Новые технологии в Интег-ративной Медицине и Биологии», 4-12 март 2006.

3с.

(167-169)

Maммaдoв T.С

 

97

Итоги интродукции Мардакянского дендрария (Мардакянский дендрарий за 80 лет).

——

 «Интродукция для сохране- ния биоразнообразия» Меж. науч. конф. посв. 370-лет. юбилею  Тбилисского бот. сада и 135-летию со дня рожд. его первого дирек. А. Х. Роллова. 11-14. октября,

2006.

4с.

(144-147)

Maммaдoв T.С

 

98

Role of gardening in protection of biosphere. tezis İnternatonial Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 Febrary, Near East Universitey, Nicosia Northern Cyprees, 2007

p.66

Mammadov T.S

 

99

The role of the Mardakan Arboretum in the development of biodiversity in the Republic. —— 3- rd Global Botanic Gardens Congress.Wuhan, China,16-20 April, 2007

p.063

Mammadov T.S

 

100

Role of gardening in protection of biosphere. ——

 

 

3- rd Global Botanic Gardens Congress.Wuhan, China,16-20 April, 2007

p.113

Mammadov T.S

 

101

İntroduction of trees and shrubs to the Mardakan arberetum ——  3- rd Global Botanic Gardens Congress.Wuhan, China,16-20 April, 2007

p.062

Mammadov T.S

 

102

Wreckers of flora on Apsheron —— XVI İnternatonial Plant Protection Congress.

Shotland, 15-16 October 2007

Mammadov T.S

 

103

Фенология интродуциро- ванных растений в Марда- кянском дендрарии.

Məqalə

AMEA «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm»,  №3-4, 2007.

7 с.

(69-76)

Maммaдoв T.С

 

Агамирова М.И.

 

Аббасова З.Г.

 

Аскерова В.К.

104

Azərbaycan Respublikası ərazisində atmosfer havasında olan radiasiyanın təbii fonu və bitkilərə təsiri

tezis

Ak. H.Əliyevin 100 illiy yub. Həsr olumuş Бакы, 2007, 8-10 noyabr. «Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri» möv. Bey. Elmi konf.BDU, Bakı, 2007, 8-10 noyabr

296 s.

Məmmədov T.S

 

Zamanova A.P

105

Цветочно – декоративное оформление в ландшафтном дизайне

статя

НАНА «Известия» серия биол. наук, «Изд. «Элм», № 5-6, 2007,

 

7с.

(43-50)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

106

Şəhər ekosisiteminə təsir edən  faktorlar

____

АМЕА «Məruzələr», «Elm» nəş-tı, LXIII cild, №5, 2007

 

5s.

(135-139)

Məmmədov T.S

 

Quluyev A.A

107

Bəzi növ ekzotik ağac və kol bitkilərinin  mərdəkan dendrarisində introduksiyası.

tezis

Karadeniz  teknik Universitesi

Fen- edebiyyat faklütesi biyoloji bölümü, 61080 Trabzon , 19, 23-27 Haziran , 2008 Trabzon, PB 160.

386 s.

Məmmədov T.S

 

Abbasova Z.H

108

Dünya florasından  Mərdəkan dendrarisində  introduksiya olunan  ağac və kol bitkiləri

____

Niderland-Delfe şəhəri. Dünya Botanika Bağlarının II  konqresinin  materialları,

29.06.-04.07.2008

1 s.

 Məmmədov T.S

109

Şihir havasının kirlenmesinde sürekli ağac və kollar.

——

Karadeniz  teknik Universitesi Fen- edebiyyat faklütesi biyoloji bölümü, 61080 Trabzon , 19, 23-27 Haziran , 2008 Trabzon, PB 158.

385 s.

Məmmədov T.S

 

Quluyev A.A

110

İşğal olunmuş bölgelerde  Genefond Tehlikededir.

——

Karadeniz  teknik Universitesi Fen- edebiyyat faklütesi biyoloji bölümü, 61080 Trabzon , 19, 23-27 Haziran , 2008 Trabzon, PB 159.

386 s.

Məmmədov T.S
111 Роль зеленых насаждений при радиционном загрязнении окружающей среды

статья

Материалы XVII международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье». Г. Алушта Симферополь. 13-21 сентября 2008 г.

3с.

(33-35)

Maммaдoв T.С

 

Замонова А.П.

112

Müxtəlif formalı kompozisiyaların düzəldilməsi qaydaları

Məqalə

АМЕА «Məruzələr» jurnalı, № 2, Bakı:Elm, 2009.

 

8s.

(100-108)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

113

Payızgülü növlərinin  bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  və kompizisiyaların tərtibatında  istifadəsi.

——

AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının  75 illiyinə həsr olunmuş «Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası» üzrə Beyn.elmi kinfrans. Bakı, «CBS (Polygaraphic Production) »nəşr.23-24 setyabr 2009.

4s.

(211-214)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

 

114

AMEA Mərdəkan dendrarisinin  təbii və antropogen  torpaqlarının  fiziki xassələri

——

AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının  75 illiyinə həsr olunmuş «Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası» üzrə Beyn.elmi kinfrans. Bakı, «CB (Polygaraphic Production)».22-23 setyabr,22-23 sentyabr 2009.

5s.

(153-157)

Məmmədov T.S

 

Babayev M.P

 

Həsənov Y.C

 

Hacıyev V.N

115

Opportuns for linking ex situ conservation to ecological restorantion: case studies from the Mardakan arboretum.

tezis

Evro Gard. Atlantis Botanic Gardens in the age of climate change. Fifth European Botanic Gardens Congress. 2009,157s

157 p.

 Mammadov T.S

116

Интродукция некоторых декоративных растений в условиях Апшерона.

мягаля

Мат.Научная конференция «Рекреационное использо­вание лесов на урбани­зированных территориях» Москва: «Товарищество научных изданий КМК». 13-15 октября 2009 г., 114-116 с.

3с.

(114-116)

Maммaдoв T.С

 

Новрузов В.М.

 

Гюльмамедова Ш.А.

117 Распространение, осо­бенности онтогенеза у видов некоторых секций рода Непета Л., их эфи­ромасличность и полез­ные свойства

статя

«Актуальные про­б­ле­­мы биологии, нанотехноло­гий и медици­ны». Матери­алы ЫЫЫ Меж­дуна­родной науч­но-прак­тическая кон­ферен­ции  Ростов-на­-Дону, 1-4 октября 2009, изд. «СКНЦ ВШ ЮФУ»

2с.

(98-99)

Maммaдoв T.С

 

Мамедова З.А

 

Кексал А.Д.

118 Динамическое развитие надземных органов цвет-очно-декоративных расте-ний.

——

Материалы междунорадная конференция «Эволюция растительного мира в при-родной и культигенной среде». Умань, Нац.дендрол. парк Софиевка,  27-30 октяб-ря 2009.

5с.

(214-218)

Maммaдoв T.С

 

119 Фенология некоторых декоративных растений в условиях Апшерона.

——-

Материалы междунорадная конференция «Эволюция растительного мира в природной и культигенной среде». Умань, Нац.дендрол. парк Софиевка,  27-30 октяб-ря 2009.

4с.

(126-129)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

120 New prespection of protection from transport polutants of the environment

тезис

9 th İnternatonial Phycological Congress, Tokyo, Japan, 2-8 Augst 2009.

1p

Mammadov T.S

 

Quliyev A.A

121

Фенология некоторых декоративных растений в условиях  Апшерона.

статья

НДП «Софiiвка» НАН Украiни. Збiрник наукових праць «Автохтоннi та iнтродукованi Рослии-в. 5, Умань: Уманське ком. Вид.-пол. пiдприемство, 2009,

 

5с.

(69-73)

 

Maммaдoв T,С

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

Новрузов В.М.

122

Динамическое развитие надземных органов цве-точно-декоративных растений.

——

НДП «Софiiвка» НАН Украiни. Збiрник наук- праць «Автохтоннi та iнтроду-кованi Рослии-в. 5, Умань: Уманське ком. Вид.-пол. пiдприемство, 2009,

 

      5с.

(74-78)

 

Maммaдoв T,С

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

Новрузов В.М.

        123

The agrophysical features of natural and anthropogenetic soils of Mardakan Arboratum

 

аbstract International Soil Science Congress on

“Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”

Ondokuz Mayis University

Samsun — Turkey

May 26 — 28, 2010

343p.

Məmmədov T.S

 

Babayrv M.P

 

Hasanov Y.C

 

Mammadova Z.A

 

Hacıyev V.N

124 Биология цветения некоторых декоративых травянистых растений

статья

Главный Ботанический Сад им. Н.В.Цицина РАН. Материалы конференции. Москва, 22-25 июня 2010 .

6с.

(320-325)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

125 Изучение устойчивости к экологическим факторам некоторых декоративных травянистых растений.

——

Главный Ботанический Сад им. Н.В.Цицина РАН. Материалы конференции.  Москва, 22-25 июня 2010 .

6с.

(320-325)

Maммaдoв T.С

 

Новрузов В.М.

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

126 Основные принципы зелёных устройств на территории Апшерона.

——

Санкт-Петербургская Госуд.Лесотех. Академия, Ботан. Институт РАН им.В.Л.Комарова. Между-народный сборник научных статей посвящённых памяти Е.Л.Вольфа (1860-1913). Санкт-Петербург, 6-8 октября 2010 .       3с.

(129-131)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

127 Интродукция некоторых декоративных травянистых растений в условия Апшерона.

——

Никитский Ботанический Сад. Материалы конфе-ренции. Ялта, 25-29 октября 2010 .

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

128

Использование декора-тивных травянистых растений в озеленении Апшерона.

——

Бюллетень Никитского Ботанического Сада. Ялта, 2010 г.

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

129 Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş Tulipa L. Cinsinə aid bəzi  sortların şəhər yaşıllaşdırmasında tətbiqi

məqalə

АМЕА-nın  «Məruzələr» jurnalı. № 5, 2010

5s.

(422-426)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

 

Norvuzov V.M

130 Qarğasoğanı növlərinin bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və kompozisiyaların  tərtibatında  istifadəsi

——

“Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi” beynəlxalq konfransın materialları. Bakı “Elm” nəşr., 24-27 sentyabr 2010,

 

5s

(350-355)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

131 Anatiomical İnvestigation of Crocus gilanicus.

article

American-Eurasion J.Agris. And Environm. Scien.,№ 9 (4), 2010

5s

(422-426)

Mammadov T.S

 

H.Akhgari

 

Sedaghat Hoor Sh

 

Behzad Kaviane

132 Bronxitlərin mülicəsi üçün bitki yığıntısı. İ 2010 0123

İxtira patent

№ 2012 0170

Тарихи: 13.07.2010

Məmmədov T. S

 

Zamanova A.P

 

Məmmədova  Z.Ə

 

Abbasova Z.H

133 Opuntia vulgaris örtülü toxumlu bitkilərin toxumla çoxaldılması üsulu. İ 2010  0125

——

№ 2010 0182

Tarixi: 02.08.2010

 

 

 

Mammadov T.S

 

Sadıqov T.M

 

134

Təbii ipəyin boyanma  üsulu. İ 2010  0125

——

№ 2010 0183

Tarixi: 02.08.2010

Məmmədov T.S

 

Sadıqov  T.M

 

Qafarova  M.Ə

 

Nuriyeva T.T

 

Mustafayeva Z.T

135

Bakü şeherinin yeşilleşdirilmesinde kulanılan  ağac ve kol bitkilərin tanıtımı

abstract

Uluslararası katılımlı 1-st Natiional Agriculture Congress and exrosition on  behalf of Ali Numan Kırac With İnternational Partiçipation. April 27-30, 2011.Eskişehir/ Turkey 1s

(220)

Məmmədov T.S

 

Abbasova Z.H

136

Useful economic importance of trees and bushes in Abşeron məqalə 1st international symposium on secondary metobolites chemical, biological and biotechnological properties. September 12-15, 2011, denizli, turkey, p.1-3 3p

(1-3)

Mammadov T.S

 

Məmmədova Z.Ə

 

Abbasova Z.H

137

To be learning historical of Azeirbaijan flora duties of perspektvie.

tezis

XVIII   İnternational Botanical congress.Melbourne Congress and Exhibition Centre, 23-30 july 2011,  university of Melbourne,  nomenclature section, Melbourne Australia. 17- 22 july 2011 22p Mammadov T.S
138 Творец новейшей истории «Софиевки».

статя

АМЕА «Məruzələr» jurnalı, LXVII cild, № 1, Bakı: Elm nəş-tı, 2011. 10с.

(112-121)

Maммaдoв T.С

 

Опалко А.И.

139

Развитие ландшафтной архитектуры в Азербайд-жане.

статя

Журнал «Hortus botanicus», 2011 2с.

(1-2)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

140 Bakı şəhərində ətraf mühitə atılan  və onların bitkilərə  təsirinin  səbəbləri

Məqalə

Az.R.K.  Təs. Naz.,Aq. Elm Mərkəzi, AETB və SB İ.Ə.S. Nərimanovun 10-il. Yub. Həsr olunmuş  «Aqrar elmin zənginləşdirilərək tək. əsasında ərzaq təhlükəsizliyinin  təmini problemləri» elmi-pr.kon.Mat.

Az.Quba. Bakı: «Müəllim» nəş.14-16 may 2011.

7s

(323-329)

Məmmədov T.S

 

Zamanova A.P

 

Quliyev A.A

141

Bəzi georgin sortlarının bioloji xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi və kompozisiyaların  tərtibatında istifadəsi ——- АМЕА«Xəbərlər» jurnalı Bakı,«Elm» nəş-tı,  №3, 2011. 4с.

(159-163)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

 

142

Şəhər mühitində atmosfer havası çirkləndiricilərinin bitkilərə təsiri.

məqalə

АМЕА«Məruzələr» jurnalı, LXVII cild, № Bakı: Elm nəş-tı, 2011. 7s.

(94-101)

Məmmədov T.S

 

Zamanova A.P

 

Quliyev A.A

143

İntroduction of kinds and genera concerning to the family Myrtaceae Juss. On Absheron condition.

——

III İnternational Symposium On Guava and Other Myrtaceae. April 23 to 25 2012, Petrolina, PE, Brasil. 2p.

(27-28)

Mammadov T.S.

 

Bağırova S.B

144

Environment protestion in Absheron peninsula the role of Mardakan Arboretum

abstract

Sixth European Botanic Gardens Congress /Euro Gard VI European botanica Gardens in a Changing World. May 28-June 02 Chios İsland. Greece 2012

1p.

(87)

Mammadov T.S
145 Дендрожщронолоэижал Жтудиес он Трее-Ринэ Эроwwтщ оф Пинус елдарижа ин Абсщерон Пенинсула ат Азербаиъан Републиж

мягаля

Анналс оф Ботанй, Охфордъоурналс. 2012.

1п.

(85)

Maммaдoв T.С

 

Сщамсаддин Балапоур,

 

Щемидещ Асадпоур,

 

Ващид Фарзалийев.

146

Present situation dendroflora  of Azerbaijan

——

Biodiversity Conservation and Tourism. Turkey, Fethiye, 24-27 Nisan , 2012 .

2p.

(30-31)

Mammadov T.S
147 Современная ландшафтная архитектура города баку

статя

IV Все.Науч.Конф. «Ландшафтная архитектура в биотанических садах и дендропарках». Москва. Глав. Бот. Сад. Им. Н.В.Цицина РАН, 26-29 июня 2012.

3с.

(32-35)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

Багирова С.Б.

 

148 İntroduction of some trees and bushes from flora of East Asia in Azerbaijan.

tezis

1st İnternational Biological Conference Biodiversity and Natue conservation in the Middle and Central Asia. Ostreava, Czech Republic 6th-8th September 2012.,p( 15-16)

1p.

Mammadov T.S

 

Abbasova Z.H

149 Tülpan və sünbülçiçəyin bəzi sortlarının çiçəklənmə biologiyasının  öyrənilməsi. Məqalə АМЕА «Məruzələr» LXXIIIc., №5, 2012

6p.

(69-74)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

150 Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkilərinə antropogen amilin təsirinin təhlili

——

AMEA Botanika İnstitunun Elmi əsərləri.XXXIIc.,2012

5s.

(231-235)

Məmmədov T.S

 

Isgəndər E.O

 

Əfəndiyev P.M

 

Vəliyeva L.İ

151 Bəzi dekorativ ot bitkilərinin kök sisteminin öyrənilməsi

——

AMEA Nəbatət bağının Elmi əsərləri.Xc., 2012

5s.

(54-58)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A

152 Использование декоратив-ных травянистых расте-ний в озеленении Апшерона.

статя

Национальная Академия Аграрных Наук Украины., Государственный Никитс-кий Ботанический Сад., Бюл.Гл.Державкого Бот. Сада, Выпуск 105., Ялтя 2012.

4с.

(43-47)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

153 Dimdikvari evkaliptin (Eucalyptus rostrata Sche.) Abşeron şəraitində bio-ekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

məqalə

АМЕА «Мəruzələr» LXVIII c., №2, 2012

7s.

(74-81)

Məmmədov T.S

 

Bağırova S.B

 

154 Использование  декоративных  травянистых растений в озеленении Апшерона

статя

Бюллетень Государственный Никитский Ботанический Сада. № 105, Ялта, 2012,

7s.

(43-47)

Maммaдoв T.С

 

Гюльмамедова Ш.А.

155 The development of landscape architecture in Baku

tezis

Plant Life of South West Asia 8/ 1-5 july 2013/Royal Botanic Garden Edinburgh

26 p.

Mammadov T.S

 

Bagirova S.B.

 

Rustamova F.N.

156 Modern condition of the dendroflora of Azerbaijan

 

tezis

 5-th Botanic Gardens Congress.  Zellandiya, 20-25 october 2013, Dunedin Centre.

1 p.

Mammadov T.S

 

Novruzov V.M

157 Landşaft memarlığında dekorativ ot bitkilərinin istifadəsi

 

məqalə

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

6s.

(66-71)

Məmmədov T.S

 

Gülməmmədova Ş.A.

158 Abşerona yeni gətirilmiş bitkilərin bioekolojı xüsusiyyətləri və çoxaldılması

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: “Univer-sal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

7s.

(256-262)

Məmmədov T.S

 

Əsgərov Ə.X.

159 Evonumus cinsinə aid olan növlərin bioloji xassələri və Abşeronda introduksiya olunması

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

3s.

(158-160)

Məmmədov T.S

 

Zeynalov K.İ.

160 Sənaye müəssisələrinin zəhərli çirkləndiricilərinə davamlı olan ağac və kol bitkilərinin seçilməsi.

——

“Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığımövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı. 2013.

5s.

(299-303)

Məmmədov T.S

 

Əsədov H.H.

 

Əhmədova S.M.

161 Yaşıllıqların ətraf mühitin mühafizəsində rolu və onun növ tərkibinin zənginləşdirilməsi

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

4s.

(190-193)

Məmmədov T.S

 

Rüstəmova F.N.

162 Агротехника выращивания, болезни и вредители некоторых декоративных травянистых растений

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

 

s.280-284

Маммaдов Т.C

 

Гюльмамедова Ш.А.

163 Study of Pinus eldarica annual growth with dendrochronological methods in Absheron peninsula at Azerbaijan Republic

məqalə

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı:“Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013. 181-189 Mammadov T.S

 

Balapour S.

164 Farinqitin müalicəsi üçün preparat.

Patent

Az.Res standartlaşdırma,  Metrologiya və Patent üzrə dövlət komitəsi.20120114, 25.06.2013

Məmmədov T.S

 

Zamanova A.P.

 

Sadiqov T.M.

165 Mədə-bağırsaq yaralarının və çatlarının müalicəsi üçün dərman vasitəsi.

Patent

Az.Res Standartlaşdırma, Metrologiya  və Patent üzrə dövlət komitəsi. İ 2013 0074, 2013

Məmmədov T.S

 

Sadiqov T.M.

 

Həsənova M.Y.

AMEA Dendrologiya İnstitutunun elmi əməkdaşları tərəfindən

2022-ci ildə dərc edilmiş

 

MƏQALƏ VƏ TEZİSLƏRİ

 

 

Məqalənin adı

Məqalənin

Identifikasi-ya nömrəsi

Nəşr olunduğu yer İşin növü Jurnalın adı, nömrəsi, nəşr olunduğu tarix və səh. Müəllif və həmmüəlliflər
1. Bəzək memarlığı lаbоrаtоriyаsı  
1  “Qarabağ ərazisinin biomüxtəlifliyi”.  

Sumqayıt

 

Məqalə

Yerli

Sumqayıt Dövlət Universitetində “Azad olunmuş ərazilərdə biomüxtəlifliyin bərpası yolları” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransın materialları. Sumqayıt, 2022, № 2, 14-15 aprel 2022-ci il, s.144-147 T.S.Məmmədov, Ş.A.Gülməmmədova
2  «Декоративные растения в Парке Самеда Вургуна на Апшероне». РИНЦ Mосквa Məqalə

Xarici

Научный  журнал «Интернаука», Часть 1, № 3 (226). Москва, 2022 г., с.10-13 Т.С.Мамедов,  Ш.А.Гюльмамедова
3  «Изучение и сохранение разнообразия растений в условиях Апшерона». İSSN Mосквa Məqalə

Xarici

Глaвный   Ботaничeский Сaд им. Н.В.Цицинa РAН. «Сотрудничество Ботанических Садов в сфере сохранения ценного растительного генофонда». Maтeриaлы Международной Научной Конфeренции посвящённой 10 – летию  Совета Ботанических Садов стран СНГ при МААН,  Mосквa, 7-10 июня 2022 г., с.79-82 Т.С.Мамедов,  Ш.А.Гюльмамедова
4  “Sustainability  of  introdu-

ced Lonicera L. species to Absheron conditions”.

AGRİS Mосквa Məqalə

Xarici

Научный  журнал “Бюллетень науки и практики», Т.8. № 3. 2022 г., p.39-44 T.S.Mammadov,

Sh.A.Gulmammadova, A.S.Seidli

5  “Study of rare and endangered species of the Astragalus L. genus in the natural flora of Azerbaijan”. AGRİS Mосквa Məqalə

Xarici

Научный  журнал “Бюллетень науки и практики», Т.8. № 5. 2022 г., p.59-66 T.S.Mammadov,

N.Gadirova,

Sh.Aliyeva

6  «Использование тропических  растений в ландшафтном дизайне Апшерона».   Ялта Tezis. Xarici

 

Всероссийская Научно-Практическая Конференция на тему «Тропические и субтропические растения открытого и защищённого грунта». Maтeриaлы Международной Научной Конфeренции посвящённой 210-летию Никитского Ботанического Сада – Национального Научного Центра РАН и 25-летию кактусовой оранжереи, Ялта, 20-24 июня 2022 г., с.115-116 Т.С.Мамедов,

Ш.А.Гюльмамедова

7  «Авраамово дерево в условиях Апшерона». Газета Bakı Cтатья

Yerli

«Бакинский  рабочий», № 125, 20.07.2022 г., с.6 Ш.А.Гюльмамедова
8  «Бесценный актив изумрудного цвета».

 

Газета Bakı Cтатья

Yerli

Газета «Каспий», № 29, 30.07.2022 г., с.13
Ш.А.Гюльмамедова
9 «Экспозиции растений в парке Самеда Вургуна на Апшероне».

 

AGRİS Rusiya Məqalə

Xarici

«HORTUS  BOTANİCUS»   Meждунaродный  электронный  журнaл  ботанических  садов,  17/2022 г., с.102-108
Т.С.Мамедов,  Ш.А.Гюльмамедова
10  «Роль Дендрария в изучении и сохранении растительного мира Апшерона». Алматы Məqalə

Xarici

Международная Научно-Практическая Конференция  на тему «Изучение,  сохранение  и  рациональное  использование растительного мира Евразии», посвящённой  90-летию  Института ботаники и фитоинтродукции, г.Алматы, 7-9 сентября  2022 г., с.391-397
Т.С.Мамедов,  Ш.А.Гюльмамедова
11 Expositions plants of the absheron philharmonic garden Azərbaycan
Tezis Yerli
International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan.
SH. Gulmammadova
12 Şuşa rayonu və ətraf ərazilərin flora müxtəlifliyi Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans Ş. Gülməmmədova
2.Mərkəzləşdirilmiş Eksperimental Laboratoriya
13 Повреждение растительности выбросами автотранспорта на основных дорогах Азербайджана AGRİS Russia Cтатья

Xarici

Бюллетень науки и практики Научный журнал. Февраль 2022 г

Стр.64-74

 Асадов Г. Г.,Мамедов Т. С.,

Мирджалаллы И. Б.,

Атаева Х. М.

14 Биоморфологическиеизменения некоторых видов деревьев и кустарников на засоленных почвах Апшеронского полуострова AGRİS Russia Cтатья

Xarici

«Наука и практика». Том 8. Номер 4.İSSN2414-2948 БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ Научный журнал. Апрель 2022 г Стр.58 -65  Асадов Г. Г.,

Мамедов Т. С.,

Мирджалаллы И. Б.,

Атаева Х. М

15 Climate change impact on the Abşheron peninsula vegetation. AGRİS Russia Cтатья

Xarici

İSSN2414-2948 Bulletin of sciense and practice / scientific journal  T.8, №5 may 2022

https:// www.bulletennauki.comР.102-111

 Mammadov T.S.,

Ashrafova Sh.F.

 

16 Abşeron yarımadasının şoran torpaqlarına introduksiya olunmuş yeni ağac və kol növlərinin duzadavamlılığa və xlorofilin miqdarının dəyişmə dinamikası1  

Azərbaycan

Məqalə

Yerli

“Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri “ beynəlxalq elmi konfrans Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyiniun Gəncə Dövlət Universiteti II hissə Gəncə 2022 Ümumilli lider Heydər Əliyevin 99-cu ildönümünə həsr olunub Səh.169-175 Əsədov H.H.,

Mircəlallı İ.B.,

Atayeva H.M.,

Qaziyev A.Q.

 

17 Изменение климата и засухожароустойчивость интродуцированных видов на апшеронском полуострове Tacikistan Tezis

xarici

Международная научная конференция «Становление и развитие экспериментальной биологии в Таджикистане» Национальная академия наук Таджикистана, 2022. стр.258. Газиев А.Г.,

Мирджалаллы И.Б,

Атаева Х.М.,

Ашрафова Ш.А.

18 İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda təbii bitki örtüyünün bərpasi haqqinda Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans Qaziyev A.Q.

Şəbnəm Əşrəfova,

İlhamə Mircəlallı,

Hicran Atayeva

19 İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaq şoranlaşmasinin bitki müxtəlifliyinə təsirinin tədqiqi Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans Qaziyev A.Q.

Şəbnəm Əşrəfova,

İlhamə Mircəlallı,

Hicran Atayeva

20 Impact of Climate change on vegetation in the Absheron Peninsula

 

Cтатья

 

Russia Статья

Xarici

Cooperation of Botanical gardens in the field of conservation of valuable plant gene pool.

Proceedings of International Scientific Conference dedicated to the 10th anniversary of the IAAS Council of the Botanical Gardens of Commowealth of Independent States. Москва, 2022 г.Pp245-249

Mammadov T.S.,

Ashrafova SH.F.

 

21 Drought and heat sustainability of introduced varieties in the absheron peninsula due to climate change   Azərbaycan Tezis Yerli International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. H. Əsədov,

A.Zamanova

S.İsgəndərov

22 “Research of transport effects of heavy metals in plants of opuntia vulgaris mill and rosmarinus officinalis l., grown in the technogenic contaminated soils”   Azərbaycan Tezis Yerli International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. A.Zamanova
23 Ecological bases of use of organic waste as fertilizers   Azərbaycan Tezis Yerli International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. A.Zamanova
24 Влияние техногенно загрязнённых почв на развитие растения агавы (agava sislana)   Tacikistan Tezis

xarici

Международная научная конференция «Становление и развитие экспериментальной биологии в Таджикистане» Национальная академия наук Таджикистана, 2022. стр.258. Искендеров С.М,

Заманова А.П.

  3. Ağac-kolların introduksiyası və iqlimləşdirilməsi lаbоrаtоriyаsı
25 Introduction of Caragana aurantiaca Koehne, Caragana microphylla Lam. Species in Azerbaijan and Use in Landscaping AGRİS Russia Məqalə

Xarici

// Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №6. С. 34-39. https://doi.org/10.33619/2414-2948/79/04  Sadigov T., Aliyev M.,Gafarova  M.,  Bagirli A., Mammadova I.,

Alibeyli Kh., Abbasov J.

26 Развитие Особенности Корневой Системы Мирт Обыкновенный (Myrtus Communıs L.) В Условиях Ашберона.   Azərbaycan Məqalə

Xarici

Modern Dırectıons Of Scıentıfıc Research

Development

Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference Chicago, USA 26-28 January 2022

Стр.71-76.

Maмедова И.,

Мамедова З

27 Qarabağ Flora Biomüxtəlifliyi Və Ərazinin MüasirVəziyyətinin Təhlili“ Azərbaycan Tezis

YERLİ

Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans .N.O.Qədirova
28  “Abşeronun qapali şəraitində BIXA Orellana L. növünün introduksiyasi və bioekoloji xüsusiyyətləri” Azərbaycan Məqalə

YERLİ

“Gənc Tədqiqatçı” Elmi-praktiki jurnalında   səh.110-118 s. A.İ.Hüseynova
 

29

Caragana decorticans Hemsl. Introduction and Use in Amenity Planting (Azerbaijan) AGRİS Russia Cтатья

Xarici

Bulletin of Science and Practice https://www.bulletennauki.ru Т. 8. №9. 2022 C.57-61 Sadygov T., Aliyev M., Gafarova M., Mammadova I., Bagirli A., Gadirova N.
30 Study of Rare and Endangered Species of the Astragalus L.Genus in the Natural Flora of Azerbaijan “ AGRİS Russia Cтатья

Xarici

Бюллетень науки и практики №5, 2022, səh.58-65 Mammadov T., Gadirova N.,

Aliyeva Sh.

31 Tomato powdery mildew oidium lycopersicum c.m. in a greenhouse   Azərbaycan Tezis Yerli International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. J.Aghayev.,N.Gadirova,F.Asgerov, A. Zamanova
32 Diseases of tomatoes in the conditions of azerbaijan   Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. J.Aghayev,

Z.Abbaszadeh,

A.Zamanova,

33  “Adi zirincin tətbiq sahələri” Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans E.X.Salahova
34 Vitex L. cinsinə aid olan Vitex Agnus-Castus L. növünün Abşeronda introduksiyası və efiryağlılığı Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans Mammadova  Irada,  Mammadova  Zumrud,
35
İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə yaşilliqlarin bərpasi, Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. növünün iqtisadi səmərəliliyi”.
 

Azərbaycan

Tezis

Yerli

Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi torpaq və su ehtiyatlari: gələcəyə baxiş Beynəlxalq konfrans (Şuşa ilinə həsr olunur) 22.09.2022. Hüseynova  A.İ.
36 Abşeronun  şəraitində Bixa orellana l. növünün generativ çoxaldilmasi və iqtisadi səmərəliliyi”   Azərbaycan Məqalə

Yerli

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri jurnalının XI Cild N 1.səh.322-330. Hüseynova  A.İ.
37 ”Bioecological features and reproduction of the sPECIES Carica papaya L. in closed conditions (Azerbaijan) “

 

AGRİS Russia Cтатья

Xarici

Бюллетень науки и практики”, https://doi.org/10.33619/2414-2948/80 стр. 68-73 Scientific Journal 25.05.2022 Т. 8. №7. 2022. Mammadov T.S.,

Huseynova A.İ

38 «Биоэколоческие особенности, размножение, основы интродукции Rhododendron L. В условиях Апшерона»

 

Tacikistan Tezis. Xarici Международная научная конференция «Становление и развитие экспериментальной биологии в Таджикистане» Национальная академия наук Таджикистана, 2022. стр.258. Hüseynova A.İ.
39  “Carica papaya L. növünün qapali şəraitdə generativ və vegetativ çoxaldilmasi“ Azərbaycan Tezis

YERLİ

“Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri“ Beynəlxalq elmi konfrans Azərbaycan (Gəncə) Səh.179-182. Hüseynova A.İ.
40 Biological characteristics of species  Berberis umbellata Wall. ex G.Don Batumi, Tezis

Xarici

“II International Conference on Global Practice ofMultidiciplinary Scientific Studies” July 26-28, 2022, Batumi, Georgia p. 29. Salahova E.X.
41 Berberis L. cinsinə aid bəzinövlərin inkişaf dinamikası, Azərbaycan Tezis

YERLİ

“Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans, Gəncə DövlətUniversiteti, 10-11 iyun 2022. Azərbaycan.s.221-224 E.X.Salahova,İ.O.Məmmədova,

A.P.Bağırlı, K.Z.Musayeva

42 «Авраамово дерево в условиях Абшерона» “ Газета Bakı Məqalə

Yerli

Бакинский рабочий “  qəzeti. №125. 20.07.2022 .səh.6 İ.O.Məmmədova,
43 Chemical Components Of The Essential Oil Of Leaf Species Of

Vitex Aqnus-Castus L. In The Conditions Of Absheron AMEA Xəbərlər jurnalı

 

Azərbaycan Məqalə

Yerli

AMEA Xəbərlər jurnalı.Journal of Life Sciences & Biomedicine, vol. 4(77), No 1, (2022)p. 46-52 Mammadova Irada,  Mammadova Zumrud,

Alakbarli Ramiz.

44 Vitex cinsinə aid olan vitex agnus-castus

növünün abşeronda introduksiyasi və

efiryağliliği

Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans İradə Məmmədova,

Afət Bağırlı

  4. Sənaye Əhəmiyyətli Bitkilər Lаbоrаtоriyаsı
45 Determination of the Antimicrobial Activity of Ethanolic Extracts of Some Passiflora L. Species, First Introduced in Azerbaijan. AGRİS Russia  Cтатья

Xarici

Bulletinof Science and Practice, 8(5), 92-101. https://doi.org/10.33619/2414- 2948/78/11 (2022). Badalova V., Suleymanov T.,

Mammadov R., Atay  M.

46 Hirkan florasına aid bəzi növlərin (Ruscus hyrcanus Woronow və Danae Racemosa (L.) Moench) biokimyəvi tədqiqi. Azərbaycan Məqalə

Yerli

Təbiət və elm beynəlxalq elmi jurnal, İmpakt faktor:1.642, 2022 , 4(2), səh 14-20, DOI: http://www.doi.org/10.36719/2707-1146/17/14-20 Z.Ə.Məmmədova, Ş.B.Albalıyeva
47 Ruscus hyrcanus Woronow və Danae racemosa (L.) Moench növlərinin biokimyəvi analizi Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans Z.Ə.Məmmədova,

G.N.Əliyeva,

Ş.B.Albalıyeva

48 Hirkan florasina aid bəzi bitkilərin biokimyəvi tədqiqi Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans Z.Ə.Məmmədova,

G.N.Əliyeva,

V.N.Bədəlova,

 

49 PESTS OF Rosmarinus officinalis L.

 

Azərbaycan Tezis

Yerli

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-23 sentyabr 2022-ci il konfrans Vagida Mammadova Nargiz Mammadova

 

50 Abşeron yarımadasında introduksiya olunmuş Rosmarinus L. cinsinə aid növlərin quraqlığa və şaxtaya davamlığı Azərbaycan Məqalə

Yerli

Gəncə  2022

Elmi Xəbərlər. Jurnal  səh.68-74

Z.  Məmmədova, V. Məmmədova, N. Məmmədova
51 Hirkan florasına aid bəzi növlərin (Ruscus hyrcanus Woronow və Danae racemosa (L.) Moench) biokimyəvi tədqiqi Azərbaycan Məqalə

Yerli

“Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans, Gəncə DövlətUniversiteti, 10-11 iyun 2022. Azərbaycan.s. Gəncə, 2022, səh. 206-210 Z.Ə.Məmmədova,

G.N.Əliyeva,

Ş.B.Albalıyeva

 

52 Determination and pharmacological properties of phytochemical compountds in the ethnobotonical Passiflora edulis L. First cultivated in Azerbaijan. Azərbaycan Tezis

Yerli

Proceedings the 2nd İnternational Cogress on Cocoa Coffee and tea Asia 19-20may, 2022, Baku,Azerbaijan, p.64 V.N.Bədəlova,

M.A.Atay

53 Hirkan florasına aid bəzi növlərin (Ruscus hyrcanus Woronow və Danae Racemosa (L.) Moench) biokimyəvi tədqiqi.

 

Azərbaycan Məqalə

Yerli

Təbiət və elm beynəlxalq elmi jurnal, İmpakt faktor:1.642, 2022 , 4(2), səh 14-20, DOI: http://www.doi.org/10.36719/2707-1146/17/14-20 Z.Ə.Məmmədova, Ş.B.Albalıyeva
54 Ruscus hyrcanusDanae racemosa bitkilərinin biokimyəvi analizi.

 

Azərbaycan Tezis

Yerli

Karabakh III. International congress of applied sciences “year of Shusha- 2022” June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan, səh. 179 Məmmədova Z.Ə.

Əliyeva G.N.

Albalıyeva Ş.B.

55 Ruscus hyrcanusDanae racemosa bitkilərinin biokimyəvi analizi Azərbaycan Məqalə

Yerli

Gəncə  2022

Elmi Xəbərlər. Jurnal  səh.36-40

Məmmədova Z.Ə.,Əliyeva G.N.

V.N.Bədəlova, Albalıyeva Ş.B.

56 Etnobotanik Passiflora incarnata L. Növün tərkibindəki fitokimyəvi birləşmələrin araşdirilmasi. Azərbaycan Tezis

Yerli

Karabakh III. International congress of applied sciences “year of Shusha- 2022” June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan, səh. səh. 35. V.N.Bədəlova, Z.Ə.Məmmədova
57 Phytochemical profile and potential biological activity of ethnobotanic Passiflora incarnata L. Azərbaycan Tezis

Yerli

Karabakh III. International congress of applied sciences “year of Shusha- 2022” June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan,səh. 149-154 V.N.Bədəlova, Özgür Atay
58 Qalxanək-dirçək qarışğının heyvanların nəsilvermə funksiyasına təsiri

 

Azərbaycan Tezis

Yerli

Karabakh III. International congress of applied sciences “year of Shusha- 2022” June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan, səh..133. S.H. Məhərrəmov
59 Yovşan-üzərlik qarışığının funksional yüklənmiş heyvanlara təsiri Azərbaycan Məqalə

Yerli

Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2022, № 2, s. 175-178. S.H. Məhərrəmov
60 Biomorphological properties, phytochemical composition and medical importance of the Ocimum. Abstract book. Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. Sadigov T., Gafarova M., Albaliyeva S.,

Alibeyli K., Abbasov J..

61 Botanical description and significance of Lawsonia inermis L. species in Azerbaijan.

 

Azərbaycan Tezis

Yerli

Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış. Bakı, 22-23 sentyabr 2022. Khayala Alibeyli,

Tofig Sadigov,

Javid Abbasov.

62 Histological alterations of the internal organs of the sheep under the influence of the mixture of the antgelmint plants Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. Saleh Məhərrəmov
63 Bitkilərin antihelmint xassələrinin və səmərəliliyinin müəyyən edilməsi Azərbaycan Tezis

Yerli

Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış. Bakı, 22-23 sentyabr 2022. Saleh Məhərrəmov
64 Introduced species of the genus cotoneaster l.in absheron and usein landscape (azerbaijan) Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. A.Baghirli,

İrada Oruj

  5. Dendrоxrоnоlоgiyа Lаbоrаtоriyаsı 
65 Styphnolobium japonicum (L.) SCHOTT növünün Abşeron yarimadasina introduksiyasi vә mәhsuldarliği ISBN: 978-605-71876-3-5

 

Khazakstan Astana/ Məqalə

Xarici

The XXX International Scientific Symposium “Building cultural bridges to the future”, dedicated to the 30th anniversary of cooperation between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Kazakhstan,

30 September 2022 Astana/ Khazakstan p. 136-140.

Bağırova S.B.

Şükürova N.F

 

66 “Биоморфологические свойства и результаты фитохимических исследований апельсина” Barcelona, Spain Cтатья

Xarici

 Eurasian scientific discussions Proceedings of II International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 13-15 March 2022 Barcelona, Spain 2022 Sona Qulizadə
67 Abşeron şəraitində  və maklyura aurantica nutt növünün  fenologiyasi və tətbiqi Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. Sona Qulizadə
68  “Qarabağ  iqtisadi rayonunun su ehtiyatları    

Azərbaycan

 

Tezis

Yerli

Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans,  AMEA BTEB Ş. Albaliyeva,

A.Ağamalıyeva,

Z.Məmmədova

69  Hirkan dendroflorasında edifikator Şərq vələsinin dendroxronoloji üsullarla təyini və təhlili  

Azərbaycan

 

Məqalə

Yerli

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri jurnalının XI Cild N 1 A.Q.Ağamalıyeva,

S.B.Bağırova

70 Bəzi müasir avadanliqlarla biologiyada yaranan çətinliklərin həlli” Azərbaycan Tezis

Yerli

 International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. Sona Quluzadə
71 “Abşeron şəraitində  Maklyura aurantica Nutt. növünün  fenologiyasi və tətbiqi”   Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. Sona Quluzadə
72 Determination and analysis of dendrochronological methods of development of the edificatory species carpinus orientalis l. In girkan denroflora   Azərbaycan Tezis Yerli International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. A.Ağamalıyeva

S.S.Bağırova

  6. Bitki Sistematika Laboratoriyası 
73 Nəcib dəfnə (Lauris nobilis L.) növü və onun tibbi əhəmiyyəti. Azərbaycan Məqalə

YERLİ

Elm və həyat, № 4, s. 87-89

 

Tofiq Məmmədov,

Ramiz Ələkbərorov

74 Биоморфологические свойства и результаты фитохимических исследований Апельсина.

 

Barcelona, Spain Cтатья

Xarici

 Eurasian scientific discussions Proceedings of II International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 13-15 March 2022 Barcelona, Spain 2022, c. 19-29 Алекперов Р.A.,

Албалыева Ш.Б.,

Гулизаде С.Ф.

75 Фитохимический состав и медицинское значение Lauris nobilis L.

 

İSSN Russia Cтатья

Xarici

Современная наука, Актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Состоявшейся 10 января 2022 г. в г. Пенза, 2022, c. 39-42 Мамедов Тофик,

Алекперов Рамиз,

Садыгова Камала.

76 Ürəkşəkilli çökə (Tilia cordata Mill.) bitkisinin müalicəvi faydaları. Azərbaycan Tezis

Yerli

Şuşa və ətrraf ərazilərinin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: Gələcəyə baxıış. Beynəlxalq Konfrans (Şuşa ilinə həsr olunur), 22-23 sentyabr 2022, s. 87-91 Ramiz Ələkbərov,

İlhamə Hüseynova,

Zəhraxanım Abbaszadə.

77 Abşeron şəraitində Orıganum majorana L. növünün çoxaldılması və onun müalicəvi xüsusiyyətləri.

 

Azərbaycan Məqalə

Yerli

II Alternativ Tibb metodunun tətbiqi məsələləri Respublika Elmi Konfransı. 12 may 2022, s. 34-41  R.Ələkbərov, K. Sadıqova,

N. Abbasov,A. Bağırlı,

İ.ə Hüseynova.

78 Kolloid gümüş suyu nədir və onun faydaları.

 

Azərbaycan Məqalə

Yerli

II Alternativ Tibb metodunun tətbiqi məsələləri Respublika Elmi Konfransı. 12 may 2022, s. 47-52 Ramiz Ələkbərov,

Zəhraxanım Abbaszadə

79 Şuşa regionunda yayılan dərman bitkiləri və onların faydalı xüsusiyyətləri.

 

  Azərbaycan Məqalə

Yerli

Şuşa və ətraf ərazilərinin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: Gələcəyə baxıış. Beynəlxalq Konfrans (Şuşa ilinə həsr olunur), 22-23 sentyabr 2022, s. 68-72 Ramiz Ələkbərov,

Günay Nəsirova.

 

80 “Adi quşarmudu (Sorbus aucuparia L.) növü və onun faydaları   Azərbaycan Tezis

YERLİ

”Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə Dövlət Uninersiteti, 2022, II hissə, s. 100-102. Ələkbərov R.Ə.
81 Şuşa regionun biomüxtəlifliyi və florasının tədqiqi”, Azərbaycan Tezis

YERLİ

Azad olunmuş ərazilərdə biomüxtəlifliyin bərpası yolları elmi konfrans. Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2022, s. 142-143. Ələkbərov R.Ə., Sadıqova K.Ə.,

Əliyeva D.U., Hüseynova İ.M.,

Albalıyeva Ş.B.

82 Биоморфология, фенология и применение в озеленении вида Rubus lacınatus (Weston) Wılld. в условиях Апшерона.   Tokyo, Japan Məqalə

Xarici

Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan, 6-8 April 2022, стр 31-36.

 

Aлекперов P.A

Aлиева Д.Б

83 Редкие исчезающие виды семейства Rosaceae рода Rosa L. во флоре Азербайджана. AGRİS Russia Cтатья

XARİCİ

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №4. 2022, c.51-57 Мамедов Т.С.,

Аббасзаде З.Ф.,

84 Ботаническая характеристика и перспективы использования Calendula officinalis L.

 

  Barcelona, Spain Məqalə

XARİCİ

Eurasian scientific discussions Proceedings of II International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 13-15 March 2022 Barcelona, Spain 2022, c. 25-29 Алекперов Р.A.,

Гусейнова И.М.

85 Endemic plants of the Sumgayitchay River Basin (Azerbaijan) AGRİS Russia Cтатья

XARİCİ

Bulletin of Science and Practice, 2022, 8 (6), p. 29-33. Aliyeva D.B.
86 Avokado (Persea Americana Mill.) növünün biomorfoloji xüsusiyyətləri, fenologiyası, tərkibi və onun insan orqanizmi üçün faydaları. Azərbaycan Tezis

YERLİ

Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə Dövlət Universiteti, 2022, II hissə, s. 136-138. Əliyeva D.B.
87 Продуктивность, кормовое качество и пастбищная емкость зимних пастбищ бассейна реки AGRİS Azərbaycan Məqalə

YERLİ

Bulletin of Science and Practice,T 8.  № 7, 2022., стр 103-108. Алиева Д.Б.
88 Qara qarağat (Ribes nigrum L.) bitkisinin faydaları Azərbaycan Tezis

YERLİ

II Alternativ Tibb metodunun tətbiqi məsələləri Respublika Elmi Konfransı. 12 may 2022, s. 64-67 Əliyeva D.B.
89 Adi narin (Punica granatum L.) Biomorfoloji və faydali xüsusiyyətləri Azərbaycan Tezis

YERLİ

Şuşa şəhəri və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaqvə su ehtiyyatı: gələcəyə baxış Beynəlxalq konfrans. AMEA, 2022, Əliyeva D.B.
90 İntroduction and sustainability of Cynara scolymus L. type in Absheron  conditions to environmental fastor- İSSN Boston, USA Məqalə

XARİCİ

The VI İnternational Sience Conference “Tendencies of development science andpractice”. Boston, USA,  2022, p. 81-87. T.S. Mamedov,

K.E. Sadikhova.

91 Cynara scolymus L. növünün Abşeronda torpağın eroziyadan qorunmasında rolu-

 

Azərbaycan Tezis

YERLİ

Müasirtəbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə Dövlət Universiteti, 2022, s. 59-61 Sadıqova K.Ə.
92 İntroduction and sustainability of Cynara scolymus L. type in Absheron  conditions to environmental fastor – Haifa, İsrael, Məqalə

XARİCİ

The VI İnternational Sience Conference “Tendencies of development science andpractice”-İnnovations technologies science and prastice. Haifa, İsrael, 2022, p. 74-78. T.S.Mammadov,

K.A.Sadiqova.

93 Botanical Description and Phytochemical Composition of  Globe Artichoke (Cynara scolymus L.) – AGRİS Russia Cтатья

XARİCİ

İntroduced in Absheron- Bulletin of Science and Practice, 2022, T.8. №5, с. 79-86. T.S.Mammadov,

K.A.Sadiqova,

Sh. Albaliyeva.

94 Qarabağ ərazisində ənginar (Cynara L.) bitkisindən istifadənin əhəmiyyəti

 

Azərbaycan Tezis

YERLİ

Şuşa şəhəri və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaqvə su ehtiyyatı: gələcəyə baxış Beynəlxalq konfrans. AMEA, 2022, Sadıqova K.Ə.,

 

95 Phenology and application of Maclura aurantiaca nutt. species in Absheron conditions Azərbaycan Tezis

YERLİ

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. Sadıqova K.Ə.,

Qulizadə S.F.

96 Фенология и важность вида Fragaria vesca L. в условиях Апшерона-

 

 

 

Russia Cтатья

XARİCİ

International Scientific Conference dedicated to the 10th anniversary of the IAAS Council of the Botanical Gardens of Commonwealth Independent States, Москва, 2022, с129-133. Садыгова К.А.,

Насирова Г.Т.

97 “Раннецветущие редкие растения флоры Зангеланского района Азербайджана”

 

Казахстан Алматы Cтатья

XARİCİ

IV Международная научно-практическая конференция. Алматы, Казахстан, 2022, с. 352-357. Ибрагимов А.Ш.,

Набиева Ф.Х.,

Гусейнова И.М.

98 Çöl qatırquyruğunun (Equisetum arvense L.) botaniki xarakteristikası və tibbi əhəmiyyəti və fitokimyəvi tərkibi. ”Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Azərbaycan Tezis

YERLİ

Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə Dövlət Universiteti, 2022, I hissə, s. 159-161. Hüseynova İ.M.
99 Phytochemical composition and medical significance of medicine lavanda (lavandula officinalis chaix) in ashberon conditions Azərbaycan Tezis Yerli International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. R.Ələkbərov,

K.Sadiqova,

Z.Mustafayeva

  7. Bitki Mühafizəsi  Lаbоrаtоriyаsı
100 Роль полезной энтомофауны в снижении численности вредных видов Апшеронской дендрофлоры. İSSN Russia Cтатья

XARİCİ

Журнал, «Вестник» Защита растений, Санкт-Петербург, 2022 Гахраманов

Ш.,Мамедов

Г.,Исмаилова В.

101 Abşeron yarımadasında Myrtaceace Juss. fəsiləsinə aiz bəzi bitki növlərində zərərverici həşərat və xəstəlik törədicilərin tədqiqi.   Azərbaycan Tezis

YERLİ

”Şuşa ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi,torpaq və su ehtiyatları:gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-24 sentyabr,2022, Bakı-Şuşa, Qəhrəmanov Ş.,

Məmmədov H

102 Abşeron dendroaqrobiosenozlarında pestisidlərin xeyirli entomofaunaya zərərli təsirlərinin tənzimlənməsi.   Azərbaycan Tezis

YERLİ

”Şuşa ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi,torpaq və su ehtiyatları:gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-24 sentyabr, 2022Şuşa, Qəhrəmanov Ş.,

Məmmədov H.

103 Abşeronda şam  ağaclarının sanitar durumunun yaxşılaşdırılmasında səmərəli elmi tövsiyyələrin təsərrüfat tətbiqinin aktuallığı.   Azərbaycan Məqalə

YERLİ

Elm və həyat jurnalı,2022 Qəhrəmanov Ş.,

Məmmədov H

104 Biological regulation of the phytosanitary sitation in Absheron dendroflora.   Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. Shamaddin Gahramanov,

Vusala Ismayilova,

Huseyn Mammadov.

105 Şuşamizin incisi vətəni azadliğa qovuşan təbiətin möcüzəsi xaribülbül   Azərbaycan Tezis

YERLİ

”Şuşa ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi,torpaq və su ehtiyatları:gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-24 sentyabr,2022, Bakı-Şuşa, Vüsalə İsmayılova

 

  8. Meşə ekosistemləri laboratoriyası 
106 “Carpinus betulus L. növünün təbii bərpasına iqlim amilinin təsiri”, Azərbaycan

Gəncə

Məqalə

Yerli

 

Dövlət Universiteti “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri“ Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə-2022, II hissə səh 281-285  M.Həsənova,L. Atayeva,

S. Əliyeva,

N. Bədəl-zadə;

107 Analysis of the natural and cultural dendroflora of the north-western zone of the Greater Caucasus”,

 

AGRİS Russia Cтатья

Xarici

“Bulletin of science and practice” №8  научный электронный журнал Scientific Journal, Rusiyaməqalə, UDC 58.009 F40, 2022 https://doi.org/10.33619/2414-2948/81,səh 25-32 S. Bağırova,M.Həsənova, L. Atayeva,S. Əliyeva,

N. Bədəl-zadə;

108 Lənkəranin bitkiliyi və təbii bərpanin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Məqalə

Yerli

Gəncə  2022

Elmi Xəbərlər. Jurnal  səh 30-35

S.Bağırova,M.Həsənova,L.Atayeva, N.Bədəl-zadə S. Əliyeva
109 “Биоразнообразие Деревьев И Кустарников В Государственном Заповеднике Гёк-Гёль”

 

Tacikistan Tezis

Xarici

Международная научная конференция «Становление и развитие экспериментальной биологии в Таджикистане», 2022 səh 248-250 S. Bağırova, M.Həsənova,

L. Atayeva, S. Əliyeva,

N. Bədəl-zadə;

110 “Репродукционные и биоэкологические особенности вида Poncirus trifoliata L. Rafin в условиях Aпшерона” Tacikistan Tezis

Xarici

Международная научная конференция «Становление и развитие эксперимен-тальной биологии в Таджикистане», 2022 səh 26-27. S. Əliyeva
111 İntroduction and acclimatisation of Clematis paniculata in absheron Tacikistan, Tezis

Xarici

 

Международная научная конференция «Становление и развитие эксперимен-тальной биологии в Таджикистане»,2022 səh 34-35.  

N. Bədəl-zadə

112 “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Albizia julibrissin Durazz. növünün introduksiya prespektivliyi”,   Azərbaycan Yerli Tezis ”Şuşa ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi,torpaq və su ehtiyatları:gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfrans, 22-24 sentyabr,2022, Bakı-Şuşa, S.Bağırova, M.Həsənova, L.Atayeva, N.Bədəl-zadə,

S.Əliyeva,

113 “Economic efficiency of the Leucaena Pulverulenta benth. Type in agriculture”

 

  Nigerya, Məqalə

Xarici

Uluslararası Kimya ve Biyoloji Bilimleri Kongresi 20-21 EYLÜL 2022.Umaru Musa Yaradua universiteti, Nigerya M.Həsənova, A.Hüseynova,

L. Atayeva,S. Əliyeva,N. Bədəl-zadə,

114 Hirkan forest erosion of talish, application of flora and erosion resistant varieties   Azərbaycan Tezis

Yerli

International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. M.Həsənova,S.,Bağırova L. Atayeva, S. Əliyeva, N.Bədəlzadə
115 И эндемики, и чужестранцы Заповедники созданы для сохранения биоразнообразия и эффективного использования природных ресурсов Газета Bakı Cтатья

Yerli

Бакинский рабочий №188 (29332) 15 октября 2022 года Суббота, С 7.

https://br.az/earchive/2022/2022-10-15.pdf

Минарa Гасанова
116 Bioecological features and reproduction of leucaena pulverulenta benth. In the conditions of the apsheron   Azərbaycan Tezis Yerli International Confrence of Medical,Health and life sciences (ICMeHeLS) held on 01-04 july, 2022 in Baku-Azerbaycan. A.Hüseynova

 

Qazet – 4    

Xarici tezis – 8

Yerli tezis – 53

Xarici məqalə – 15

Yerli məqalə – 19

AGRİS, РИНЦ, məqalə – 17                      

CƏMİ: 118 iş, o cümlədən – 2 kitab, 4 qəzet nəşr edilmişdir, 1 kitab nəşrə hazırlanır.