• Sal. Eyl 27th, 2022

Məqalələr

İşin adı

Işin

növü

Nəşriyyat, jurnal və s. adı

İşin

rejimi

Müəlliflər

1

2

3

4

5

6

1

Биоэкологические особен- 

ности ценных деревьев

и кустарников Мардакянс кого дендрария и их значение в озелене-нии Апшерона.

Китаб

Баку, изд. «Араз», 2000.

161 с.

 Maммaдoв T.С

2

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi.

——

AMEA Mərdəkan Dendrarisinin elmi əsərləri, I Hissə, 

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2000.

116 с.

Məmmədov T.S 

 

Hacıyev V.C

 

Ağamirov U.M

3

Bitki kosmetikası

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2002.

373 s.

Məmmədov T.S 

 

Qasımov M.

4

Abşeronda istifadə olunan bəzi ağac və kol bitkilərinin bioloji xüsusiyyətləri

——

Bakı, «Elm» nəş-tı, 2002. 

 

202 s.

Məmmədov T.S 

 

5

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi

——

AMEA Mərdəkan Dendrarisinin elmi əsərləri II Hissə, Bakı Bakı, «Araz» nəş-tı, 2003.

104 s.

Məmmədov T.S 

 

Hacıyev V.C

 

Ağamirov U.M.

6

Zirinc və onun bioloji xüsusiyyətləri.

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2003.

64 s.

Məmmədov T.S 

7

«Ekologiya» dərs vəsaiti, ІІ nəşr

——

Bakı, «Elm» nəş-tı, 2004.

449s.

Məmmədov T.S 

 

8

Ekoloji amillərə görə Abşeronda yaşıllaşdırma

——

 Bakı, «Elm» nəş-tı, 2004.

161s.

Məmmədov T.S 

 

9

 Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi

——

AMEA Mərdəkan Dendrarisinin elmi əsərləri Bakı, «Araz» nəş-tı, ІІІ hissə. 2004.

120 s.

Məmmədov T.S 

 

Hacıyev V.C

 

Ağamirov U.M.

10

«Qazon və bəzək memarlığı».

——

Bakı,  «Çaşıoğlu» və Poliqrafiya mərkəzi. 2006.

48 s.

Məmmədov T.S 

 

11

Bonsay bitkiləri

——

Bakı, «Elm» nəş-tı,  2006.

45 s.

Məmmədov T.S 

 

12

Gülçülük ensiklopediyası 

 

——

Bakı, «Azərbaycan» nəş-tı I cild, 2006.

307 s.

Məmmədov T.S 

 

13

Ətraf mühitin mühafizəsində Botanika Bağlarının rolu

——

Beynəlxalq Botanika Konfransının materialları. Bakı, «Qiso enterprise» nəş-tı 2006.

361 s.

Məmmədov T.S 

 

14

Murtuza Muxtrov bağı.

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2006.

57s.

Məmmədov T.S 

 

15

Mərdəkan Dendrarisi (bələdçi kitabçası).

——

Bakı, «Araz» nəş-tı, 2006.

36 s.

Məmmədov T.S 

 

16

Ekoloji oyunlar (dərs vəsaiti)

Kitab

Bakı, «Çaşıoğlu» nəş-tı 

2007.

144 s.

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

 

Mehdiyeva F.S

17

Otaq  bitkiləri ensiklopediyası

——

 Bakı, «Çaşıoğlu» nəş-tı  2007

464 s.

Məmmədov T.S 

 

18

Bitkilərin təyinində morfoloji terminlər ( dərs vəsaiti)

——

Bakı, «Elm» nəş-tı,  2007.

54 s.

Məmmədov T.S 

 

19

«Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi»

——-

Beynəlxalq Botanika Konfransının materialları.. Bakı, «Elm» nəş-tı,  24-27 sentyabr 2010.

453 s.

Məmmədov T.S 

 

20

Abşeronun ağac və kolları

——-

Bakı, «Elm və təhsil» nəş-tı, 2010.

468 s.

Məmmədov T.S 

 

21

Azərbaycan dendroflorası

——

I hissə . Bakı: «Elm və təhsil» nəş-tı, 2011

311 s.

Məmmədov T.S 

 

22

Bitkilərin anatomiyası və morfologiyası üzrə izahlı terminlər

——-

 Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2013.

272 s.

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A.

23

Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri

——

Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2014.

380 s.

Məmmədov T.S 

 

İsgəndər E.O

 

Talıbov T.H.

24

Bitki ekologiyası 

 

——

Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2014.

316 s.

Məmmədov T.S 

 

Əsədov H.H

25

Морфология всходов и рост сеянцев некоторых изученных видов на Апшероне.

статя

«Обзорная  информация» Аз.НИИНТИ, Баку, 1999. 

 

20 с.

(1-20)

Maммaдoв T.С 

 

Abbasova Z.H

 

26

Рост  и развития видов пальмы.

——-

«Обзорная  информация» Аз.НИИНТИ, Баку, 1999.

8 с.

(1-8)

Maммaдoв T.С 

 

Агамиров У.М

 

27

Агротехника выращивания, рост и развитие 

видов юкки.

——-

«Обзорная информация» Аз.НИИНТИ, Баку. 1999. 

 

11 s.

(1-11)

Maммaдoв T.С

28

Qın meyvəli seratoniya- 

bəzək bağçılığında istifadəsi üçün  prespektivli bitkidir.

——-

İcmal informasiyası» 

Az.  ETETİİ, Bakı, 1999.

 

8 s.

(1-8)

Məmmədov T.S 

 

Abbasova Z.H

29

Изучение биологических 

особенностей всходов и

сеянцев у видов туи.

 

——

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.       3 s. 

(360-363)

Maммaдoв T.С 

 

Агамиров У.М

 

30

Некоторые итоги научно- исследовательских работ в Мардакянском дендрарии.

——-

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.

7 с.

(337-343)

Maммaдoв T.С 

 

Агамиров У.М

 

31 Sumağ və sarağan.

——-

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.

3 s

(327-329)

Məmmədov T.S 

 

Abbasova Z.H

 

32 Особенности развития котовника   кошачьего Сорта «Побидитель» в условиях Апшеронского полуострова.

статя

«Azərbaycan florası bitkiçiliyinin qorunması və istifadəsi». «Elm» nəş-tı Bakı, 1999.

4 с.

(284-287)

Maммaдoв T.С 

 

Мамедова З.А

 

Касумов Ф.Ю

33 Рост и развитие некоторых интродуцированных дре-весно-кустариниковых по-род в условиях Апшерона.

——-

АН Аз. Доклады, Баку, Изд. «Элм», том 15, №5-6, 1999.

10 s.

Maммaдoв T.С 

 

Аббасова З.Г

34 Monitoring ivestigations of the earthquake factor on the natural vegetation of the south  Murovdağ mointain  rande

tezis

Nearest University 

Nicosia, North Cyprus, 18-22

October, 1999

4 р.

(164-167)

Mammadov T.S 

 

Gadjiyev V.D

35 Bitkilərin introduksiya edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

——-

«Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfrans. BDU, «Bakı Universiteti» nəş-tı, 2000.

2 s.

 (97-98)

Məmmədov T.S 

 

Mirzəyev O.N

36 Биоэкологические 

особенности некоторых

видов в условиях Апшеро-

на.

статя

Нац. АН Украины Совет 

Бот. Садов Украины. В.сб.

«Тер. и мет. воп-ы изучения онтогеза интр.раст». Киев, 2000.

4 с.

(163-166)

Maммaдoв T.С 

 

Аббасова З.Г

37 The effect of the Caspian level raising of the  environment.

——

Second Balkan Botanical Congress.İstanbul, Turkey.14-17 yanuar 2000.

2 р.

(134-135)

Mammadov T.S 

 

Gadjiyev V.D

38 Флористический состав.

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

8 с.

(3-10)

Maммaдoв T.С 

 

Агамиров У.М

 

Алиева Л.Г

39

Сезонное развитие некото 

рых интродуцированных видов в условиях Апшеро-   на.

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

9 с.

(14-22)

Maммaдoв T.С 

 

Аббасова З.Г.

 

Агамирова М.И.

 

40

Биоэкологические 

особенности некоторых интродуцентов в условиях

Апшерона.

 

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

4 с.

(23-26)

Maммaдoв T.С
41 Виды каллистемона в 

условиях Мардакянского дендрария

статя

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

4 с.

(48-51)

Maммaдoв T.С 

 

Аббасова З.Г.

 

Агамирова М.И.

 

Алиева Л.Г.

42

Meşə ekologiyanın mühafizəsində əsas rol oynayır

Məqalə

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

4 s.

(55-58)

Məmmədov T.S 

 

Mirzəyev O.N

43

Перспективные зоны 

возделованые унаби в

Азербайджане.

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

11 с.

(59-69)

Maммaдoв T.С 

 

Мамедов Д.Ш.

 

Мамедова З.А.

44

Abşeronda innab bitkisinin  su rejimi

——-

 «Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı,  2000.

3 с.

(67-69)

Məmmədov T.S 

 

Məmmədov  C.Ş

 

Hacıyev  T.Y

45

Püstənin çoxaldılmasına dair

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş-tı, 2000.

3 с.

 (70-72)

Məmmədov T.S 

 

Məmmədov C.Ş

 

Hacıyev T.Y

 

46

Bitkilər ekoloji  mühitin yaşamasının əsasıdır.

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2000

4 с.

 (74-77)

Məmmədov T.S 

 

Mirzəyev O.H

 

Sadiqova S.Ə

47

Aloye- müalicə kaktusu

——-

«Ekspres» j., № 4,2003

4 с.

 Məmmədov T.S

48

Отрицательное влияние 

нефтяных выбросов на леса  Кала- Алтынской

курортной зоны Дивичин- ского района, охрана и пути восстановления.

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2000

4 с.

 (95-98)

Maммaдoв T.С 

 

Мирзоев О.Г.

49

Azərbaycan florasında  yayılmış dağ nanəsi növlərinin  anotomik  qurluşunun  və yağ çıxımının  öyrənilməsi

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, І hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2000

4 с.

 (99-103)

Məmmədov T.S 

 

Qasımov F.Y

 

Novruzova Z.N

 

Kazimov İ.M

50

Перспективные цветочные 

растения для создания лан-дшафтных груп на Апше-роне

статя

Бюллетень Глав. Ботан. Сада. М.: «Наука»,  в.181,2000.

4 с.

(47-50)

Maммaдoв T.С

51

Конвекция о биологическом 

разнообразии

——-

Ботан. Сады и сохранение биолог. разнобразия. Прог. ООН по окруж. среды. Тбилиси, Батуми. 2001.

9 с.

(130-138)

Maммaдoв T.С

52

Abşeronda süni meşələrin  səhralaşmasına  təsir edən amillər

Məqalə

«Biologiyanın müasir problemləri» möv-da elmi konf.mat-ı. Bakı, BDU,  2001.

2 с.

 (83-84)

Məmmədov T.S 

 

Mirzəyev O.H

 

Sadiqova S.Ə

53

Abşeron şəraitində cillis sezalpiniyasının böyümə və inkişafı

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 s.

 (3-6)

Məmmədov T.S

54

Ağ akasiyanın Abşeron yaşıllaşdırmasında rolu

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001.

4 s.

 (7-10)

Məmmədov T.S

55

Abşeron şəraitində  dimdikvari evkaliptin çoxaldılması (Eucalyhus camaldulensis).

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

7 s.

 (11-17)

Məmmədov T.S

56

Rekrasianın Mərdəkan dendrarisinin  ekosisteminə  təsiri

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001.

4 s.

 (18-21)

Məmmədov T.S 

 

Əsgərova V.Q

 

57

İpək akasiyasının introduksiyası haqqında bəzi materiallar

——-

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

5 s.

 (22-26)

Məmmədov T.S 

 

Əsgərova V.Q

58

Daş palıdın (Quercus ilex L.)bioloji xüsusiyyətləri  və onun  Abşeronda yaşıllıqların  salınmasında  istifadəsi 

 

——-

 «Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 s.

(42-45)

Məmmədov T.S 

 

Sadıqova S.Ə

 

Mirzəyev O.N

59

Рост и развитие форестие- ры Новомексиканской (Форестиера неомехижана) на Апшероне. 

 

статя

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 с.

 (87-90)

Maммaдoв T.С 

 

Агамирова М.И.

 

60

Пальмы и их значение для озеленения Апшерона.

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri, ІI hissə,Bakı, «Araz» nəş, 2001

4 с.

(111-114)

Maммaдoв T.С 

 

Агамиров У.М.

 

61

Изучение перспективных 

растений из коллекции

Мардакянского дендрария для озеленения Апшерона.

——-

«Роль Бот. Сад. в зелен. строител. гор., курорт. и рекр. зон». Мат.меж. конф., ІІ ч., Одесса, 2002.

4 с.

(16-19)

Maммaдoв T.С 

 

Аббасова З.Г.

62

Toxum kataloqu

——-

Bakı, «Elm» nəş-tı, 2002.

4 с.

Məmmədov T.S

63

İmporotance of the planting trees and gardens for 

Environmental protection.

 

 

tezis

«Enviromnmental problems of 

the mediterrananean region»

İnternotional conferece,12 15 aprel, Neu NİCOSİA, Norfherm Cuprus,2002.

p.213

Mammadov T.S

64

Analysis of the botanygeographical realtions between miditerranean and Caspian sea regiones

——-

«Enviromnmental problems of 

the mediterrananean region».

İnternotional conferece,12 15 aprel, Neu NİCOSİA, Norfherm Cuprus,2002.

p.231

Mammadov T.S 

 

Gadjıyev V.D

 

65

Study introduction and biocologial  characteristic evergreen of bushes from flores of mediterranean in mardakan arboretum with the purpose of protection of tnvironment ahd keep genofund Apsheron.

——

«Enviromnmental problems of 

the mediterrananean region».

İnternotional conferece,12 15 aprel, Neu NİCOSİA, Norfherm Cuprus,2002.

p.232

Mammadov T.S

66

Yaşıllaşdırmanın müasir səviyyədə qurulması

Məqalə

«Kainat» elmi,kütləvi, 

Publisistik jurnal, №1, Bakı 2002.

3 s.

(44-46)

Məmmədov T.S

67

Abşeron şəraitində dimdikvari evkaliptin bioekoloji xüsusiyyətləri

——-

AMEA « Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, «Elm» nəş-tı  № 1-2, 2003.

6 s.

(169-175)

Məmmədov T.S

68

Интродукция некоторых перспективных лекарствен ных и эфиромасличных растений в Мардаканском дендрарии.

——

«Ботаниский сад, как сохра- нение биоразнобразия» меж. конф., 9-11 октябр, Минск, 

2003.

4 с.

(162-165)

Maммaдoв T.С 

 

Аббасова З.Г.

 

Мамедова З.А.

 

 

69 Человек, не любящий природу, не может любить 

своих детей.

 

статя

Журн. «Природа» № 6,  2003. 

 

2 с.

(13-14)

Maммaдoв T.С 

 

70

Abşeronda ekoloji amillərə görə yaşıllıqların  qurulması. 

 

məqalə

«Elm və həyat» jurnalı №3, 2003. 

 

3 s.

(18-21)

Məmmədov T.S

71

İntroduksiya olunmuş bəzi növlərin yaşıllaşdırmada istifadəsi

——-

«Aqrar» jurnalı №4, 2003. 

 

4 s.

(5-8)

Məmmədov T.S

72

İkidimdikli Ginkqonun bioekoloji xüsusiyyəti  və təbabətdə istifadəsi  haqqında bəzi məlumatlar.

——-

«Bilgi» dərsi.Kimya, biologiya , tibb jur. Bakı. Azərbaycan Respublikası  «Təhsil» Cəmiyyəti, № 3, 2004.

5 s.

 (25-29)

Məmmədov T.S

73

Поститиве виситс фор алл  тщроуэщ дифферентиатион.

——

БЭЧИ «Роотс» вол 1, №2. 2004.

п.21

Maммaдoв T.С 

 

74

Mərdəkan dendrarisində  introduksiya olunmuş bəzi ağac  və  kol bitkilərinin təbii bərpası 

 

——

«Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi». AMEA Mərdəkan dendrarisinin elmi əsərləri III hissə «Аaraz » nəş-tı, Bakı, 2004.

6 s.

(12-17)

Məmmədov T.S

75

Endemic medical and essential (ether)- oils plants sharacter for Azerbaijan Republic.

——

«Experimental Botany» №4, 2004.

3 p.

(14-17)

Mammadov T.S 

 

76

İnfluence of radiation pollution on bentos plants in the  Caspian sea.

——

Science Programme. Radiation safety problems in the caspian region . NATO Advanced Research-Workshop.11-14 september 2004.

p.87

Mammadov T.S 

 

77

Kalestemon növlərinin bioekoloji  xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  və yaşıllaşdırmada  istifadəsi 

 

——

«Bilgi» kimya, biologiya, tibb jurnalı dərgisi, Az Res.Təhsil cəm., № 32-33, V bur. 

2004.

5 с.

(32-36)

Məmmədov T.S 

 

Abbasova Z.H

 

Məmmədova S.B

78

Mayasarmaşığı

——-

«Elm vıə həyat» jurnalı № 3 2004.

4

Məmmədov T.S 

 

Qasımov M

 

79

Bəzək güllərindən landşaft memarlığında  istifadə

——-

«Bvilgi» kimya. Biologiya, tibb jurnalı dərgisi, Az Res.Təhsil cəm, IV bur. 2004.

4 s.

(68-74)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

80

Paxlalılar fəsiləsinin bəzi növlərinin introduksiyasına dair

——

AMEA Botanika İnstitunun  elmi əsərləri.XXV cild, Bakı, 2004

4 s.

(61-63)

Məmmədov T.S 

 

81

Биологические особеннос- ти некоторых видов эвка- липта.

——-

АМЕА «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm» nəş-tı № 3-4, 2004.

7 с.

(48-55)

Məmmədov T.S 

 

82

Yaşıllaşdırmada bəzək bitkilərindən  kompozisiyaların tərtibatı.

məqalə

AMEA «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm»,  №1-2, 2005.

8 с.

(117-125)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

83

Some twisted plants in Mardakan arboretum.

article

Jurnal of   «Experimental Botany», Vol 56 Но 4, 

july, 2005.

2 p.

(182-183)

Mammadov T.S

84

Рост и развитие аденокар- пуса ветвистого в Мардя-канском дендрарии.

статя

АМЕА «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm»,  №5-6, 2005.

6 с.

(65-70)

Maммaдoв T.С 

 

Аббасова З.Г.

85

Итоги интродукции де- ревьев и кустарников в Азербайджане.

——-

Материалы международн. Конф. посв. 60 л. ГБС РАН,  Москва, 5-7.ВІІ, 2005.

3с.

(331-332)

Maммaдoв T.С 

 

86

«Toxum katoloqu»

——

«Elm» nəş-tı, 2005.

4

Məmmədov T.S

87

Learing bioecology treats of some plants from European flora

——

XVII İnternational Botanical 

Congeress Vienna,Austtria, Europe.17-23 July 2005

269 p.

Mammadov T.S

88

Opunsiya (Tikanlı armud) yeni qida boyası mənbəyidir.

Məqalə

Odlar Yurdu unversitetinin elmi və pedoqoji xəbərləri  № 15, 2005.

7 с.

(223-229)

Məmmədov T.S 

 

Qasımov M.Ə

 

Qədirova G.S

89

Bitki xammalından antosian boyaq maddəsinin alınması üsulu. 

 

patent

AZ.Rsp. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi. Patent -İ 2005 0178, 24.ІІ.2005.

1

Məmmədov T.S 

 

Qasımov M.Ə

 

Qədirova G.S

 

Tağıyev  Ə.S

90

Landşaft memarlığının yaşıllaşdırmada rolu

məqalə

«Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu» Beynəlxalkq Botanika konfransı, «Qiso enterprise» nəş-tı 2006.

3 s.

(254-256)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

91

Şərqi Asiya florasının bəzi növ ağac və kol bitkilərinin Mərdəkan dendrarisində introduksiyası 

 

—-

«Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu» Beynəlxalq Botanika konfransı, «Qiso enterprise» nəş-tı 2006..

4 s.

(72-75)

Məmmədov T.S 

 

Abbasova Z.H

 

Şahbazova M.Ə

 

92

Некоторые вьющиеся растения в Мардакянском дендрарии. 

 

 

——

«Старинные парки и Ботани- ческие сады–научные центры охраны биоразнообразия и историко-культурного насле- дия» Межд. Научной конф.  пос. 210-лет. НДП “Софиев-ки”, НАНУ, Уман, 25-28 сентябр, 2006.

2 с.

(246-245)

Maммaдoв T.С 

 

З.Г.Аббасова

 

93

Kağız ağacının 

( Broussonetia papyrifera) Mərdəkan dendrarisində  introduksiyası

——-

AMEA  Mərkəzi nəbatat bağının əsərləri.IV hissə Bakı, 

«Tural» NPM, 2006

4 s.

(163-167)

Məmmədov T.S 

 

Abbasova Z.H

94

Role of gardening in protection of biosphere

article

BGCİ, 6thİnternational Congress on  Education in Botanic Gardens The University of Oxford Botanic Garden,UK,10 th-14th september,2006

p.192

Mammadov T.S 

 

95

Results introduction trees and bushes in flora of Azerbaijan.

məqalə

«Botanic 2006» İnternational Congress USA, Çiqo, 28.07-02. 08, 2006.

p.134

Mammadov T.S 

 

96

Некоторые эфиро-маслич- ные растения использую-  щиеся в Азербайджане. 

 

——

Таиланд, Мат.межд.конф. «Новые технологии в Интег-ративной Медицине и Биологии», 4-12 март 2006.

3с.

(167-169)

Maммaдoв T.С 

 

97

Итоги интродукции Мардакянского дендрария (Мардакянский дендрарий за 80 лет).

——

 «Интродукция для сохране- ния биоразнообразия» Меж. науч. конф. посв. 370-лет. юбилею  Тбилисского бот. сада и 135-летию со дня рожд. его первого дирек. А. Х. Роллова. 11-14. октября, 

2006.

4с.

(144-147)

Maммaдoв T.С 

 

98

Role of gardening in protection of biosphere. tezis İnternatonial Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 Febrary, Near East Universitey, Nicosia Northern Cyprees, 2007

p.66

Mammadov T.S 

 

99

The role of the Mardakan Arboretum in the development of biodiversity in the Republic. —— 3- rd Global Botanic Gardens Congress.Wuhan, China,16-20 April, 2007

p.063

Mammadov T.S 

 

100

Role of gardening in protection of biosphere. —— 

 

 

3- rd Global Botanic Gardens Congress.Wuhan, China,16-20 April, 2007

p.113

Mammadov T.S 

 

101

İntroduction of trees and shrubs to the Mardakan arberetum ——  3- rd Global Botanic Gardens Congress.Wuhan, China,16-20 April, 2007

p.062

Mammadov T.S 

 

102

Wreckers of flora on Apsheron —— XVI İnternatonial Plant Protection Congress. 

Shotland, 15-16 October 2007

Mammadov T.S 

 

103

Фенология интродуциро- ванных растений в Марда- кянском дендрарии.

Məqalə

AMEA «Xəbərlər» jurnalı, Biologiya elmləri, Bakı, «Elm»,  №3-4, 2007.

7 с.

(69-76)

Maммaдoв T.С 

 

Агамирова М.И.

 

Аббасова З.Г.

 

Аскерова В.К.

104

Azərbaycan Respublikası ərazisində atmosfer havasında olan radiasiyanın təbii fonu və bitkilərə təsiri

tezis

Ak. H.Əliyevin 100 illiy yub. Həsr olumuş Бакы, 2007, 8-10 noyabr. «Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri» möv. Bey. Elmi konf.BDU, Bakı, 2007, 8-10 noyabr

296 s.

Məmmədov T.S 

 

Zamanova A.P

105

Цветочно – декоративное оформление в ландшафтном дизайне

статя

НАНА «Известия» серия биол. наук, «Изд. «Элм», № 5-6, 2007, 

 

7с.

(43-50)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

106

Şəhər ekosisiteminə təsir edən  faktorlar

____

АМЕА «Məruzələr», «Elm» nəş-tı, LXIII cild, №5, 2007 

 

5s.

(135-139)

Məmmədov T.S 

 

Quluyev A.A

107

Bəzi növ ekzotik ağac və kol bitkilərinin  mərdəkan dendrarisində introduksiyası.

tezis

Karadeniz  teknik Universitesi 

Fen- edebiyyat faklütesi biyoloji bölümü, 61080 Trabzon , 19, 23-27 Haziran , 2008 Trabzon, PB 160.

386 s.

Məmmədov T.S 

 

Abbasova Z.H

108

Dünya florasından  Mərdəkan dendrarisində  introduksiya olunan  ağac və kol bitkiləri

____

Niderland-Delfe şəhəri. Dünya Botanika Bağlarının II  konqresinin  materialları, 

29.06.-04.07.2008

1 s.

 Məmmədov T.S

109

Şihir havasının kirlenmesinde sürekli ağac və kollar.

——

Karadeniz  teknik Universitesi Fen- edebiyyat faklütesi biyoloji bölümü, 61080 Trabzon , 19, 23-27 Haziran , 2008 Trabzon, PB 158.

385 s.

Məmmədov T.S 

 

Quluyev A.A

110

İşğal olunmuş bölgelerde  Genefond Tehlikededir.

——

Karadeniz  teknik Universitesi Fen- edebiyyat faklütesi biyoloji bölümü, 61080 Trabzon , 19, 23-27 Haziran , 2008 Trabzon, PB 159.

386 s.

Məmmədov T.S
111 Роль зеленых насаждений при радиционном загрязнении окружающей среды

статья

Материалы XVII международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье». Г. Алушта Симферополь. 13-21 сентября 2008 г.

3с.

(33-35)

Maммaдoв T.С 

 

Замонова А.П.

112

Müxtəlif formalı kompozisiyaların düzəldilməsi qaydaları

Məqalə

АМЕА «Məruzələr» jurnalı, № 2, Bakı:Elm, 2009. 

 

8s.

(100-108)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

113

Payızgülü növlərinin  bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  və kompizisiyaların tərtibatında  istifadəsi.

——

AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının  75 illiyinə həsr olunmuş «Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası» üzrə Beyn.elmi kinfrans. Bakı, «CBS (Polygaraphic Production) »nəşr.23-24 setyabr 2009.

4s.

(211-214)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

 

114

AMEA Mərdəkan dendrarisinin  təbii və antropogen  torpaqlarının  fiziki xassələri

——

AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının  75 illiyinə həsr olunmuş «Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası» üzrə Beyn.elmi kinfrans. Bakı, «CB (Polygaraphic Production)».22-23 setyabr,22-23 sentyabr 2009.

5s.

(153-157)

Məmmədov T.S 

 

Babayev M.P

 

Həsənov Y.C

 

Hacıyev V.N

115

Opportuns for linking ex situ conservation to ecological restorantion: case studies from the Mardakan arboretum.

tezis

Evro Gard. Atlantis Botanic Gardens in the age of climate change. Fifth European Botanic Gardens Congress. 2009,157s

157 p.

 Mammadov T.S

116

Интродукция некоторых декоративных растений в условиях Апшерона.

мягаля

Мат.Научная конференция «Рекреационное использо­вание лесов на урбани­зированных территориях» Москва: «Товарищество научных изданий КМК». 13-15 октября 2009 г., 114-116 с.

3с.

(114-116)

Maммaдoв T.С 

 

Новрузов В.М.

 

Гюльмамедова Ш.А.

117 Распространение, осо­бенности онтогенеза у видов некоторых секций рода Непета Л., их эфи­ромасличность и полез­ные свойства

статя

«Актуальные про­б­ле­­мы биологии, нанотехноло­гий и медици­ны». Матери­алы ЫЫЫ Меж­дуна­родной науч­но-прак­тическая кон­ферен­ции  Ростов-на­-Дону, 1-4 октября 2009, изд. «СКНЦ ВШ ЮФУ»

2с.

(98-99)

Maммaдoв T.С 

 

Мамедова З.А

 

Кексал А.Д.

118 Динамическое развитие надземных органов цвет-очно-декоративных расте-ний.

——

Материалы междунорадная конференция «Эволюция растительного мира в при-родной и культигенной среде». Умань, Нац.дендрол. парк Софиевка,  27-30 октяб-ря 2009.

5с.

(214-218)

Maммaдoв T.С 

 

119 Фенология некоторых декоративных растений в условиях Апшерона.

——-

Материалы междунорадная конференция «Эволюция растительного мира в природной и культигенной среде». Умань, Нац.дендрол. парк Софиевка,  27-30 октяб-ря 2009.

4с.

(126-129)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

120 New prespection of protection from transport polutants of the environment

тезис

9 th İnternatonial Phycological Congress, Tokyo, Japan, 2-8 Augst 2009.

1p

Mammadov T.S 

 

Quliyev A.A

121

Фенология некоторых декоративных растений в условиях  Апшерона.

статья

НДП «Софiiвка» НАН Украiни. Збiрник наукових праць «Автохтоннi та iнтродукованi Рослии-в. 5, Умань: Уманське ком. Вид.-пол. пiдприемство, 2009, 

 

5с. 

(69-73)

 

Maммaдoв T,С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

Новрузов В.М.

122

Динамическое развитие надземных органов цве-точно-декоративных растений.

——

НДП «Софiiвка» НАН Украiни. Збiрник наук- праць «Автохтоннi та iнтроду-кованi Рослии-в. 5, Умань: Уманське ком. Вид.-пол. пiдприемство, 2009, 

 

      5с. 

(74-78)

 

Maммaдoв T,С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

Новрузов В.М.

        123

The agrophysical features of natural and anthropogenetic soils of Mardakan Arboratum 

 

аbstract International Soil Science Congress on 

“Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”

Ondokuz Mayis University

Samsun — Turkey

May 26 — 28, 2010

343p.

Məmmədov T.S 

 

Babayrv M.P

 

Hasanov Y.C

 

Mammadova Z.A

 

Hacıyev V.N

124 Биология цветения некоторых декоративых травянистых растений

статья

Главный Ботанический Сад им. Н.В.Цицина РАН. Материалы конференции. Москва, 22-25 июня 2010 .

6с.

(320-325)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

125 Изучение устойчивости к экологическим факторам некоторых декоративных травянистых растений.

——

Главный Ботанический Сад им. Н.В.Цицина РАН. Материалы конференции.  Москва, 22-25 июня 2010 .

6с.

(320-325)

Maммaдoв T.С 

 

Новрузов В.М.

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

126 Основные принципы зелёных устройств на территории Апшерона.

——

Санкт-Петербургская Госуд.Лесотех. Академия, Ботан. Институт РАН им.В.Л.Комарова. Между-народный сборник научных статей посвящённых памяти Е.Л.Вольфа (1860-1913). Санкт-Петербург, 6-8 октября 2010 .       3с. 

(129-131)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

127 Интродукция некоторых декоративных травянистых растений в условия Апшерона.

——

Никитский Ботанический Сад. Материалы конфе-ренции. Ялта, 25-29 октября 2010 .

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

128

Использование декора-тивных травянистых растений в озеленении Апшерона.

——

Бюллетень Никитского Ботанического Сада. Ялта, 2010 г.

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

129 Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş Tulipa L. Cinsinə aid bəzi  sortların şəhər yaşıllaşdırmasında tətbiqi

məqalə

АМЕА-nın  «Məruzələr» jurnalı. № 5, 2010

5s.

(422-426)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

 

Norvuzov V.M

130 Qarğasoğanı növlərinin bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və kompozisiyaların  tərtibatında  istifadəsi

——

“Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi” beynəlxalq konfransın materialları. Bakı “Elm” nəşr., 24-27 sentyabr 2010, 

 

5s

(350-355)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

131 Anatiomical İnvestigation of Crocus gilanicus.

article

American-Eurasion J.Agris. And Environm. Scien.,№ 9 (4), 2010

5s

(422-426)

Mammadov T.S 

 

H.Akhgari

 

Sedaghat Hoor Sh

 

Behzad Kaviane

132 Bronxitlərin mülicəsi üçün bitki yığıntısı. İ 2010 0123

İxtira patent

№ 2012 0170 

Тарихи: 13.07.2010

Məmmədov T. S 

 

Zamanova A.P

 

Məmmədova  Z.Ə

 

Abbasova Z.H

133 Opuntia vulgaris örtülü toxumlu bitkilərin toxumla çoxaldılması üsulu. İ 2010  0125

——

№ 2010 0182 

Tarixi: 02.08.2010

 

 

 

Mammadov T.S 

 

Sadıqov T.M

 

134

Təbii ipəyin boyanma  üsulu. İ 2010  0125

——

№ 2010 0183 

Tarixi: 02.08.2010

Məmmədov T.S 

 

Sadıqov  T.M

 

Qafarova  M.Ə

 

Nuriyeva T.T

 

Mustafayeva Z.T

135

Bakü şeherinin yeşilleşdirilmesinde kulanılan  ağac ve kol bitkilərin tanıtımı

abstract

Uluslararası katılımlı 1-st Natiional Agriculture Congress and exrosition on  behalf of Ali Numan Kırac With İnternational Partiçipation. April 27-30, 2011.Eskişehir/ Turkey 1s 

(220)

Məmmədov T.S 

 

Abbasova Z.H

136

Useful economic importance of trees and bushes in Abşeron məqalə 1st international symposium on secondary metobolites chemical, biological and biotechnological properties. September 12-15, 2011, denizli, turkey, p.1-3 3p 

(1-3)

Mammadov T.S 

 

Məmmədova Z.Ə

 

Abbasova Z.H

137

To be learning historical of Azeirbaijan flora duties of perspektvie.

tezis

XVIII   İnternational Botanical congress.Melbourne Congress and Exhibition Centre, 23-30 july 2011,  university of Melbourne,  nomenclature section, Melbourne Australia. 17- 22 july 2011 22p Mammadov T.S
138 Творец новейшей истории «Софиевки».

статя

АМЕА «Məruzələr» jurnalı, LXVII cild, № 1, Bakı: Elm nəş-tı, 2011. 10с. 

(112-121)

Maммaдoв T.С 

 

Опалко А.И.

139

Развитие ландшафтной архитектуры в Азербайд-жане.

статя

Журнал «Hortus botanicus», 2011 2с. 

(1-2)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

140 Bakı şəhərində ətraf mühitə atılan  və onların bitkilərə  təsirinin  səbəbləri

Məqalə

Az.R.K.  Təs. Naz.,Aq. Elm Mərkəzi, AETB və SB İ.Ə.S. Nərimanovun 10-il. Yub. Həsr olunmuş  «Aqrar elmin zənginləşdirilərək tək. əsasında ərzaq təhlükəsizliyinin  təmini problemləri» elmi-pr.kon.Mat. 

Az.Quba. Bakı: «Müəllim» nəş.14-16 may 2011.

7s 

(323-329)

Məmmədov T.S 

 

Zamanova A.P

 

Quliyev A.A

141

Bəzi georgin sortlarının bioloji xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi və kompozisiyaların  tərtibatında istifadəsi ——- АМЕА«Xəbərlər» jurnalı Bakı,«Elm» nəş-tı,  №3, 2011. 4с. 

(159-163)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

 

142

Şəhər mühitində atmosfer havası çirkləndiricilərinin bitkilərə təsiri.

məqalə

АМЕА«Məruzələr» jurnalı, LXVII cild, № Bakı: Elm nəş-tı, 2011. 7s. 

(94-101)

Məmmədov T.S 

 

Zamanova A.P

 

Quliyev A.A

143

İntroduction of kinds and genera concerning to the family Myrtaceae Juss. On Absheron condition.

——

III İnternational Symposium On Guava and Other Myrtaceae. April 23 to 25 2012, Petrolina, PE, Brasil. 2p. 

(27-28)

Mammadov T.S. 

 

Bağırova S.B

144

Environment protestion in Absheron peninsula the role of Mardakan Arboretum

abstract

Sixth European Botanic Gardens Congress /Euro Gard VI European botanica Gardens in a Changing World. May 28-June 02 Chios İsland. Greece 2012

1p.

(87)

Mammadov T.S
145 Дендрожщронолоэижал Жтудиес он Трее-Ринэ Эроwwтщ оф Пинус елдарижа ин Абсщерон Пенинсула ат Азербаиъан Републиж

мягаля

Анналс оф Ботанй, Охфордъоурналс. 2012.

1п.

(85)

Maммaдoв T.С 

 

Сщамсаддин Балапоур,

 

Щемидещ Асадпоур,

 

Ващид Фарзалийев.

146

Present situation dendroflora  of Azerbaijan

——

Biodiversity Conservation and Tourism. Turkey, Fethiye, 24-27 Nisan , 2012 .

2p.

(30-31)

Mammadov T.S
147 Современная ландшафтная архитектура города баку

статя

IV Все.Науч.Конф. «Ландшафтная архитектура в биотанических садах и дендропарках». Москва. Глав. Бот. Сад. Им. Н.В.Цицина РАН, 26-29 июня 2012.

3с.

(32-35)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

 

Багирова С.Б.

 

148 İntroduction of some trees and bushes from flora of East Asia in Azerbaijan.

tezis

1st İnternational Biological Conference Biodiversity and Natue conservation in the Middle and Central Asia. Ostreava, Czech Republic 6th-8th September 2012.,p( 15-16)

1p.

Mammadov T.S 

 

Abbasova Z.H

149 Tülpan və sünbülçiçəyin bəzi sortlarının çiçəklənmə biologiyasının  öyrənilməsi. Məqalə АМЕА «Məruzələr» LXXIIIc., №5, 2012

6p.

(69-74)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

150 Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkilərinə antropogen amilin təsirinin təhlili

——

AMEA Botanika İnstitunun Elmi əsərləri.XXXIIc.,2012

5s.

(231-235)

Məmmədov T.S 

 

Isgəndər E.O

 

Əfəndiyev P.M

 

Vəliyeva L.İ

151 Bəzi dekorativ ot bitkilərinin kök sisteminin öyrənilməsi

——

AMEA Nəbatət bağının Elmi əsərləri.Xc., 2012

5s.

(54-58)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A

152 Использование декоратив-ных травянистых расте-ний в озеленении Апшерона.

статя

Национальная Академия Аграрных Наук Украины., Государственный Никитс-кий Ботанический Сад., Бюл.Гл.Державкого Бот. Сада, Выпуск 105., Ялтя 2012.

4с.

(43-47)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

153 Dimdikvari evkaliptin (Eucalyptus rostrata Sche.) Abşeron şəraitində bio-ekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

məqalə

АМЕА «Мəruzələr» LXVIII c., №2, 2012

7s.

(74-81)

Məmmədov T.S 

 

Bağırova S.B

 

154 Использование  декоративных  травянистых растений в озеленении Апшерона

статя

Бюллетень Государственный Никитский Ботанический Сада. № 105, Ялта, 2012,

7s.

(43-47)

Maммaдoв T.С 

 

Гюльмамедова Ш.А.

155 The development of landscape architecture in Baku

tezis

Plant Life of South West Asia 8/ 1-5 july 2013/Royal Botanic Garden Edinburgh

26 p.

Mammadov T.S 

 

Bagirova S.B.

 

Rustamova F.N.

156 Modern condition of the dendroflora of Azerbaijan 

 

tezis

 5-th Botanic Gardens Congress.  Zellandiya, 20-25 october 2013, Dunedin Centre.

1 p.

Mammadov T.S 

 

Novruzov V.M

157 Landşaft memarlığında dekorativ ot bitkilərinin istifadəsi 

 

məqalə

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

6s.

(66-71)

Məmmədov T.S 

 

Gülməmmədova Ş.A.

158 Abşerona yeni gətirilmiş bitkilərin bioekolojı xüsusiyyətləri və çoxaldılması

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: “Univer-sal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

7s.

(256-262)

Məmmədov T.S 

 

Əsgərov Ə.X.

159 Evonumus cinsinə aid olan növlərin bioloji xassələri və Abşeronda introduksiya olunması

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

3s.

(158-160)

Məmmədov T.S 

 

Zeynalov K.İ.

160 Sənaye müəssisələrinin zəhərli çirkləndiricilərinə davamlı olan ağac və kol bitkilərinin seçilməsi.

——

“Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığımövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı. 2013.

5s.

(299-303)

Məmmədov T.S 

 

Əsədov H.H.

 

Əhmədova S.M.

161 Yaşıllıqların ətraf mühitin mühafizəsində rolu və onun növ tərkibinin zənginləşdirilməsi

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013.

4s.

(190-193)

Məmmədov T.S 

 

Rüstəmova F.N.

162 Агротехника выращивания, болезни и вредители некоторых декоративных травянистых растений

——

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013. 

 

s.280-284

Маммaдов Т.C 

 

Гюльмамедова Ш.А.

163 Study of Pinus eldarica annual growth with dendrochronological methods in Absheron peninsula at Azerbaijan Republic

məqalə

Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı:“Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013. 181-189 Mammadov T.S 

 

Balapour S.

164 Farinqitin müalicəsi üçün preparat.

Patent

Az.Res standartlaşdırma,  Metrologiya və Patent üzrə dövlət komitəsi.20120114, 25.06.2013

Məmmədov T.S 

 

Zamanova A.P.

 

Sadiqov T.M.

165 Mədə-bağırsaq yaralarının və çatlarının müalicəsi üçün dərman vasitəsi.

Patent

Az.Res Standartlaşdırma, Metrologiya  və Patent üzrə dövlət komitəsi. İ 2013 0074, 2013

Məmmədov T.S 

 

Sadiqov T.M.

 

Həsənova M.Y.