• Pts. Ara 4th, 2023

Nəşr olunan elmi əsərlər

  • Home
  • Nəşr olunan elmi əsərlər

 

              İşin adı    İşin         növü Nəşriyyat, jurnal və s. adı İşin həcmi Həmmüəlliflər
1                     2        3                 4        5            6
1 Биоэкологические особен-

ности ценных деревьев

и кустарников Мардакянс кого дендрария и их значение в озеленении Апшерона.

kitab Баку, изд. «Араз», 2000. 161 с.
           T.S.Məmmədov

 

2 Bitki kosmetikası kitab Bakı, “Araz” nəş., 2000. 373 с. T.S.Məmmədov

M.Qasımov

3 Abşeronda yaşıllaşdırmada istifadə olunan bəzi ağac-kol bitkilərinin bioloji xüsusiy-yətləri kitab Bakı, “Elm” nəş., 2002.

 

202 с.  

T.S.Məmmədov

 

4 Zirinc və onun bioloji xüsusiyyətləri kitab  Bakı, “Araz” nəş., 2003. 64 с.  

T.S.Məmmədov

 

5 “Ekologiya” dərs vəsaiti kitab Bakı, “Elm” nəş., 2004. 449 с.  

T.S.Məmmədov

6 Ekoloji amillərə görə Abşeronda yaşıllaşdırma kitab Bakı, “Elm” nəş.,  2002 161 с. T.S.Məmmədov
7 Qazon və bəzək memarlığı kitab Bakı, “Çaşıoğlu”,  2006. 48 с. T.S.Məmmədov

 

8 Bonsay bitkiləri kitab Bakı, “Elm” nəş.,  2006. 45 с. T.S.Məmmədov

 

9 Gülçülük ensiklopediyası

 

kitab Bakı, “Azərbaycan” nəş., I cild, 2006. 307 с.  

T.S.Məmmədov

10 Murtuza Muxtarov bağı kitab Bakı, “Araz” nəş., 2006. 57 с. T.S.Məmmədov
11 Mərdəkan dendrarisi (bələdçı kitabçası) kitabça Bakı, “Araz” nəş., 2006. 36 с. T.S.Məmmədov
12 Ekoloji oyunlar kitab Bakı, “Çaşıoğlu” nəş.,  2007. 144 с. T.S.Məmmədov

Ş.A.Gülmmədova

F.S.Mehdiyeva

13 Otaq bitkiləri ensiklopediyası kitab  Bakı, “Çaşıoğlu” nəş.,  2007.

 

464 с. T.S.Məmmədov
14 Bitkilərin təyinində morfoloji terminlər kitab Bakı, “Elm” nəş., 2010. 54 с. T.S.Məmmədov
15 Abşeronun ağac və kolları kitab Bakı, “Elm və təhsil” nəş., 2010. 468 с. T.S.Məmmədov
16 Azərbaycan dendroflorası

I hissə

kitab  Bakı, “Elm və təhsil” nəş., 2011. 311 с. T.S.Məmmədov
17 Bitkilərin anatomiyası və morfologiyası üzrə izahlı terminlər kitab  Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2013. 272 s. T.S.Məmmədov

Ş.A.Gülməmmədova

18 Bitki ekologiyası

 

kitab Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2014. 316 s. T.S.Məmmədov

H.H.Əsədov

19  Principles, methods and application of dendrochrono-logy  

book

 

Publ. “Kadıoğlu”, Iran, 2014.

 

 

353 s.

T.S.Məmmədov

B.Şamsaddin

20 Fitoterapiya    kitab Bakı, “Herba” nəşr., 2014.

 

 302 s. T.S.Məmmədov

M.Ə.Qasımov

21 Azərbaycan dendroflorası. II hissə kitab  Bakı: «Səda» nəşr., 2015. 392 s. T.S.Məmmədov
22 Bəzək bağçılığı üzrə lüğət. kitab Bakı, Elm nəşr., 2015. 331 s. T.S.Məmmədov

Ş.A.Gülməmmədova

23 Azərbaycan dendroflorası.

III  hissə

kitab Bakı.  «Səda» nəşr.,  2016 402 s. T.S.Məmmədov
24 Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. kitab Bakı, “Elm” nəş-tı, 2015. 380 s. T.S.Məmmədov

E.O. İsgəndər

25 Naxçıvan Muxtar Respublikası florası – Plumbaginaceae Juss. kitab Bakı, “Elm”, 2017 176 s. T.S.Məmmədov

H.T.Talıbov,

Ə.İbrarimov

26. Biologiyanın tədrisində əyləncəli metodik dərnəklərin təşkili kitab Bakı, “Elm”nəşr., 2017. 200 s. T.S.Məmmədov

P.S.Şıxəliyeva

27 Azərbaycan dendroflorası.

IV  hissə

kitab Bakı, “Elm” 379 T.S.Məmmədov
28 Azərbaycanda itburnu cinsi növlər təbii və mədəni şəraitdə kitab Bakı, “Elm”, 2018 112 s. T.S.Məmmədov

Z.Abbasova

S.Bağırova

M.Həsənova

29 Azərbaycan dendroflorası.

V  hissə

kitab Bakı, “Elm”, 2019 367 T.S.Məmmədov
30 Botaniki terminlər lüğəti kitab Bakı, “Elm”, 2020 500 T.S.Məmmədov
31 Abşeron florasının taksonomik spektri kitab Bakı, “Elm”, 2020 T.S.Məmmədov