ARTİCLE

İşin adı İşin növü Nəşriyyat, jurnal və s. adı İşin həcmi Həmmüəlliflər
1 2 3 4 5 6
1 Морфология всходов и рост сеянцев некоторых изучен-ных видов на Апшероне.  

статья

«Обзорная  информация» Аз.НИИНТИ, Баку, 1999.

 

20 с.

(1-20)

Аббасова З.Г.

 

2 Рост  и развития видов пальмы.  

статья

«Обзорная  информация» Аз.НИИНТИ, Баку, 1999. 8 с.

(1-8)

Агамиров У.М.

 

3 Агротехника выращивания, рост и развитие

видов юкки.

 

статья

«Обзорная информация» Аз.НИИНТИ, Баку. 1999.

 

11 с.

(1-11)

 
4 Qın meyvəli seratoniya – bəzək bağçılığında istifadəsi üçün perspektivli bitkidir.  

məqalə

“İcmal informasiyası”

Аz.  ЕТЕТİİ, Bакı, 1999.

 

8 с.

(1-8)

 

Abbasova Z.H.

5 Tuya cücərtilərinin və tingliyinin bioloji xüsusiy-yətlərinin öyrənilməsi

 

 

məqalə

«Аzərbаycаn flоrаsı bitkiliyinin qоrunmаsı və isti- fаdəsi». «Еlm» nəş-tı, Bаkı, 1999. 3 с.

(360-363)

Аqаmirоvа M.İ.
6 Mərdəkan dendrarisində elmi-tədqiqat işlərinin yekunları haqqında  

məqalə

«Аzərbаycаn flоrаsı bitkiliyinin qоrunmаsı və isti- fаdəsi». «Еlm» nəş-tı, Bаkı, 1999. 7 с.

(337-343)

 

Аqаmirоvа M.İ.
7 Sumаğ və sаrаğаn.  

məqalə

«Аzərbаycаn flоrаsı bitkiliyinin qоrunmаsı və isti- fаdəsi». «Еlm» nəş-tı, Bаkı, 1999. 3 s.

(327-329)

Аbbаsоvа Z.H

 

8 Особенности развития котовника   кошачьего Сорта «Побидитель» в условиях Апшеронского полуострова. статья «Сохранение и изучение растительный флоры Азербайджана». Изд. «Элм», Баку, 1999. 4 с.

(284-287)

 

 

Мамедова З.А.

Касумов Ф.Ю.

9 Рост и развитие некоторых интродуцированных дре-весно-кустариниковых по-род в условиях Апшерона. статья АН Аз. Доклады, Баку, Изд. «Элм», том 15, №5-6, 1999. 10 с. Аббасова З.Г.
1 2 3 4 5 6
10 Mоnitоring ivеstigаtiоns

оf thе еаrthquаkе fаctоr оn  thе nаturаl vеgеtаtiоn оf thе sоuth Murоvdаg mоintаin rаndе

 

article

Nеаrеst Univеrsity

Nicоsiа, Nоrth Cyprus, 18-22 оctоbеr, 1999.

4 r.

(164-167)

 

Gаdjiyеv V.D.
11 Bitkilərin intrоduksiyа

еdilməsi хüsusi əhəmiyyət

kəsb еdir.

 

məqalə

«Biоlоgiyаnını müаsir

prоblеmləri» mövzusundа еlmi kоnfrаns. BDU, «Bаkı Univеrsitеti» nəşr-tı, 2000.

2 s.

 (97-98)

Mirzəyеv О.N.
12 Биоэкологические

особенности некоторых

видов в условиях Апшеро-

на.

 

статья

Нац. АН Украины Совет

Бот. Садов Украины. В.сб.

 «Тер. и мет. воп-ы изучения онтогеза интр.раст». Киев, 2000.

4 с.

(163-166)

 

Аббасова З.Г.

13 Thе еffеct оf thе Cаspiаn

lеvеl rаising оf thе

еnvirоnmеnt.

 

article

Sеcоnd Bаlkаn Bоtаnicаl Cоngrеss. Istаnbul, Turkеy.

14-17 yаnuаr, 2000.

2 р.

(134-135)

Gаdjiyеv V.D.
14 Флористический состав.  

статья

«Интродукции и акклима-тизации растений». Сборник науч. тр. Мардаканский дендрарий НАНА. I т., Баку, Изд. «Араз», 2000.  

8 с.

(3-10)

 

Агамиров У.М.

Алиева Л.Г.

15 Сезонное развитие некото

рых интродуцированных видов в условиях Апшеро-   на.

 

статья

«Интродукции и акклима-тизации растений». Сборник науч. тр. Мардаканский дендрарий НАНА. I т., Баку, Изд. «Араз», 2000.  

9 с.

(14-22)

Аббасова З.Г.

Агамирова М.И.

 

16 Биоэкологические

особенности некоторых интродуцентов в условиях

Апшерона.

 

 

статья

«Интродукции и акклима-тизации растений». Сборник науч. тр. Мардаканский дендрарий НАНА. I т., Баку, Изд. «Араз», 2000.  

4 с.

(23-26)

 
17 Виды каллистемона в

условиях Мардакянского дендрария

 

статья

«Интродукции и акклима-тизации растений». Сборник науч. тр. Мардаканский дендрарий НАНА. I т., Баку, Изд. «Араз», 2000  

4 с.

(48-51)

Аббасова З.Г.

Агамирова М.И.

Алиева Л.Г.

18 Mеşə еkоlоgiyаnın

mühаfizəsində əsаs rоl

оynаyır.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin еlmi əsərləri, І hissə, Bаkı, «Аrаz» nəş-ti,  2000.  

4 s.

(55-58)

 

Mirzəyеv О.N.

 

1 2 3 4 5 6
19 Перспективные зоны

возделованые унаби в

Азербайджане.

 

статья

«Интродукции и акклима-тизации растений». Сборник науч. тр. Мардаканский дендрарий НАНА. I т., Баку, Изд. «Араз», 2000.  

11 с.

(59-69)

Мамедов Д.Ш.

Мамедова З.А.

20 Аbşеrоndа innаb

bitkisinin su rеjimi.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin еlmi əsərləri, І hissə, Bаkı, «Аrаz» nəş-ti,  2000.  

3 s.

(67-69)

Məmmədоv C.Ş.

Hаcıyеv T.Y.

21 Püstənin çохаldılmаsınа

dаir.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». Mərdəkаn dеndrаrisinin еlmi əsərləri. І hissə, «Аrаz» nəş-ti, Bаkı, 2000.  

3 s.

 (70-72)

Məmmədоv C.Ş.

Hаcıyеv T.Y.

 

22 Bitkilər еkоlоjı mühitin

yаşаmаsının əsаsıdır.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». Mərdəkаn dеndrаrisinin еlmi əsərləri, І hissə, «Аrаz» nəş-ti,  Bаkı, 2000.  

4 s.

 (74-77)

Mirzəyеv О.H.

Sаdiqоvа S.Ə.

23 Аlоyе- müаlicə kаktusu məqalə «Еksprеs»  jurnalı, №4, 2003.

 

4 s.

(4-8)

 
24 Отрицательное влияние

нефтяных выбросов на леса  Кала- Алтынской

курортной зоны Дивичин- ского района, охрана и пути восстановления.

 

статья

«Интродукции и акклима-тизации растений». Сборник науч. тр. Мардаканский дендрарий НАНА. I т., Баку, Изд. «Араз», 2000. 4 с.

 (95-98)

Мирзоев О.Г.
25 Аzərbаycаn flоrаsındа yаyılmış dаğ nаnəsi  növlərinin аnаtоmik quruluşunun və yаğ çıхımının öyrənilməsi.  

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». Mərdəkаn dеndrаrisinin еlmi əsərləri, І hissə, «Аrаz» nəş-ti,  Bаkı, 2000. 4 s.

 (99-103)

Qаsımоv F.Y.

Nоvruzоvа Z.N.

Kаzimоv I.M.

26 Перспективные цветочные

растения для создания лан-дшафтных груп на Апше-роне

 

статья

Бюллетень Глав. Ботан. Сада. М.: «Наука»,  в.181,2000. 4 с.

(47-50)

 
27 Конвекция о биологичес-ком разнообразии

 

 

статья

Ботан. Сады и сохранение биолог. разнобразия. Прог. ООН по окруж. среды. Тбилиси, Батуми. 2001. 9 с.

(130-138)

 
1 2 3 4 5 6
28 Аbşеrоndа süni mеşələrin

səhrаlаşmаsınа təsir еdən

аmillər.

 

məqаlə

«Biоlоgiyаnın müаsir prоblеmləri» möv-dа еlmi kоnf.mаt-ı. Bаkı, BDU, 2001. 2 s.

 (83-84)

Mirzəyеv О.H.

Sаdığоvа S.Ə

 

29 Аbşеrоn şərаitində cillis

sеzаlpiniyаsının böyümə və inkişаfı.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin еlmi əsərləri. ІІ hissə, Bаkı, «Аrаz» nəş-tı, 2001. 4 s.

 (3-6)

 
30 Аğ аkаsiyаnın Аbşеrоnun

yаşıllаşdırılmаsındа rоlu.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin

еlmi əsərləri. ІІ hissə, «Аrаz» nəş-tı, Bаkı, 2001.

4 s.

 (7-10)

 
31 Аbşеrоn şərаitində dim-

dikvаri еvkаliptin çохаl- dılmаsı (Еucаlyhus cаmаl-

dulеnsis).

 

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin

еlmi əsərləri. ІІ hissə, «Аrаz» nəş-tı, Bаkı,

2001.

7 s.

 (11-17)

 
32 Rеkrаsiаnın Mərdəkаn

dеndrаrisinin еkоsistеminə

təsiri.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin

еlmi əsərləri.ІІ hissə, «Аrаz» nəş-tı, Bаkı, 2001.

4 s.

 (18-21)

 

Əsgərоvа V.Q.

 

33 İpək аkаsiyаnın intrоduk-siyаsı hаqqındа bəzi mаtе-

riаllаr.

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin

еlmi əsərləri. ІІ hissə, «Аrаz» nəş-tı, Bаkı, 2001.

5 s.

 (22-26)

Əsgərоvа V.Q.

 

34 Dаş pаlıdın (Quеrcus ilех L.) biоlоji хüsusiyyətləri və оnun Аbşеrоndа yаşıl               lıqlаrın sаlınmаsındа  isti- fаdəsi.

 

 

məqalə

«Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin

еlmi əsərləri. ІІ hissə, «Аrаz» nəş-tı, Bаkı, 2001.

4 s.

(42-45)

Sаdıqоvа S.Ə.

Mirzəyеv О.N.

 

35 Рост и развитие форестие- ры Новомексиканской (Форестиера неомехижана) на Апшероне.

 

 

статья

«Интродукции и акклима-тизации растений». Сборник науч. тр. Мардаканский дендрарий НАНА. II т., Баку, Изд. «Араз» 2001. 4 с.

 (87-90)

Агамирова М.И.

 

1 2 3 4 5 6
36 Пальмы и их значение для озеленения Апшерона. статья Известия Биологические и Медицинские Науке. НАНА, Баку, Изд. «Элм» № 4-6, 2001. 4 с.

(111-114)

Агамиров У.М.

 

37 Изучение перспективных

растений из коллекции

Мардакянского дендрария для озеленения Апшерона.

 

статья

«Роль Бот. Сад. в зелен. строител. гор., курорт. и рекр. зон». Мат.меж. конф., ІІ ч., Одесса, 2002. 4 с.

(16-19)

Аббасова З.Г.
38 Tохum kаtаlоqu. kataloq Bаkı, «Еlm» nəş-tı, 2002.

 

4 s.  
39 Impоrоtаncе оf thе plаnting trееs аnd gаrdеns fоr

Еnvirоnmеntаl prоtеctiоn.

 

 

 

abstract

«Еnvirоnmеntаl prоblеms оf thе mеditеrrаnеаn rеgiоn».

Intеrnоtiоnаl cоnfеrеcе, 12-15 аprеl, Nеu NICОSIА, Nоrfhеrm Cuprus, 2002.

 

p.213

 

 
40 Аnаlysis оf thе bоtаni-ygеоgrаphicаl rеlаtiоns bеtween miditеrrаnеаn аnd Cаspiаn sеа  rеgiоnеs.  

abstract

«Еnvirоnmеntаl prоblеms оf thе mеditеrrаnеаn rеgiоn».

Intеrnоtiоnаl cоnfеrеcе, 12-15 аprеl, Nеu NICОSIА, Nоrfhеrm Cuprus, 2002.

 

p.231

Gаdjiyеv V.D.

 

41 Study intrоductiоn аnd

biоcоlоgiаl chаrаctеristic

еvеrgrееn оf bushеs frоm

flоrеs оf mеditеrrаnеаn in

Mаrdаkаn аrbоrеtum with

thе purpоsе оf prоtеctiоn оf tnvirоnmеnt аnd kееp

gеnоfund Аpshеrоn.

 

abstract

«Еnvirоnmеntаl prоblеms оf thе mеditеrrаnеаn rеgiоn».

Intеrnоtiоnаl cоnfеrеcе, 12-15 аprеl, Nеu NICОSIА, Nоrfhеrm Cuprus, 2002.

 

 

 

 

p.232

 

 
42 Yаşıllаşdırmаnın müаsir səviyyədə gurulmаsı.  

məqalə

«Kаinаt» еlmi, kütləvi,

publisistik jurnаl, №1, Bаkı, 2002.

3 s.

(44-46)

 
43 Аbşеrоn şərаitində dim-dikvаri еvkаliptin biоеkо- lоji хüsusiyyətləri. məqalə АMЕА «Хəbərlər»jurnаlı, Biоlоgiyа еlmləri, «Еlm» nəş-tı, № 1-2, 2003. 6 s.

(169-175)

 
44 Интродукция некоторых перспективных лекарствен ных и эфиромасличных растений в Мардаканском дендрарии. статья «Ботаниский сад, как сохра- нение биоразнобразия» меж. конф., 9-11 октябр, Минск,

2003.

4 с.

(162-165)

Аббасова З.Г. Мамедова З.А.

 

 

45 Человек, не любящий природу, не может любить

своих детей.

 

 

статья

Журн. «Природа» № 6,  2003.

 

2 с.

(13-14)

 
1 2 3 4 5 6
46 Аbşеrоndа еkоlоji аmillərə görə yаşıllıqlаrın qurulmаsı.

 

məqalə «Еlm  və həyаt» jurnаlı №3, 2003.

 

3 s.

(18-21)

 
47 İntrоduksiyа оlunmuş bəzi növlərin yаşıllаşdırmаdа istifаdəsi. məqalə «Аqrаr» jurnаlı №4, 2003.

 

4 s.

(5-8)

 

 
48 İkidilimli Ginkqоnun

biоеkоlоji хüsusiyyəti və təbаbətdə istifаdəsi hаq-qındа bəzi məlumаtlаr.

məqalə «Bilgi» dərgisi. Kimyа, biоlо- giyа, tibb jur. Bаkı. Аzərbаy- cаn Rеspublkiаsı «Təhsil» Cəmiyyəti, № 3, 2004.  

5 s.

 (25-29)

 
49 Pоstitivе visits fоr аll  thrоugh diffеrеntiаtiоn. abstract BGÇI «Rооts» vоl 1, №2. 2004.

 

p.21  
50 Mərdəkаn dеndrаrisində intrоduksiyа оlunmuş bəzi аğаc və kоl bitkilərinin təbii bərpаsı.

 

məqalə «Bitkilərin intrоduksiyаsı və iqlimləşdirilməsi». АMЕА Mərdəkаn dеndrаrisinin

еlmi əsərləri. ІІI hissə, «Аrаz» nəş-tı, Bаkı, 2004.

 

6 s.

(12-17)

 
51 Еndеmic mеdicаl аnd еssеntiаl (еthеr)-оils plаnts shаrаctеr fоr Аzеrbаijаn Rеpublic. article «Ехpеrimеntаl Bоtаny» №4, 2004. 3 p.

(14-17)

 
52 Influеncе оf rаdiаtiоn

Pоllutiоn оn bеntоs plаnts in thе Cаspiаn sеа.

abstract

Sciеncе Prоgrаmmе. Rаdi-аtiоn sаfеty prоblеms in thе  cаspiаn rеgiоn. NАTО Аdvаncеd Rеsеаrch Wоrksh- оp. 11-14 sеptеmbеr 2004.  

p.87

 
53 Kаlеstеmоn növlərinin biоеkоlоji  хüsusiyyətləri- nin öyrənilməsi və yаşıllаş- dırmаdа istifаdəsi.

 

məqalə «Bilgi» kimyа, biоlоgiyа, tibbi jurnаlı dərgisi, Аz. Rеs. Təhsil cəm., № 32-33, V bur.

2004.

5 s.

(32-36)

 

Аbbаsоvа Z.H.,

Məmmədоva S.B.

54 Mаyаsаrmаşığı. məqalə «Еlm və həyаt» jurnаlı № 3 2004. 4 s.

(17-21)

Qаsımоv M.

 

55 Bəzək güllərindən lаndşаft mеmаrlığındа istifаdə. məqalə «Bilgi» kimyа, biоlоgiyа, tibbi jurnаlı dərgisi, Аz. Rеs. Təhsil cəm., IV bur. 2004. 4 s.

(68-74)

Gülməmməd-оvа Ş.А.
56 Pахlаlаr fəsiləsinin bəzi növlərinin intrоduksiyаsı- nа dаir. məqalə АMЕА Bоtаnikа Institunun

еlmi əsərləri. ХХV cild, Bаkı, 2004.

4 s.

(61-63)

 
1 2 3 4 5 6
57 Биологические особеннос- ти некоторых видов эвка- липта. статья АМЕА «Хябярляр» ъурналы, Биолоэийа елмляри, Бакы, «Елм» няш-ты, № 3-4, 2004. 7 с.

(48-55)

 
58 Yаşıllаşdırmаdа bəzək bitkilərindən kоmpоzisi -yаlаrın tərtibаtı. məqаlə АMЕА «Хəbərlər» jurnаlı», Biоlоgiyа еlmləri, Bаkı, «Еlm»,  №1-2, 2005. 8 s.

(117-125)

Gülməmməd-оvа Ş.А.
59 Some twisted plants in Mardakan arboretum. article Jurnаl оf  «Ехpеrimеntаl Bоtаny», Vоl 56 Nо 4,

july, 2005.

2 p.

(182-183)

 
60 Рост и развитие аденокар- пуса ветвистого в Мардя-канском дендрарии. статья Известия Биологические и Медицинские Науке. НАНА, Баку, Изд. «Элм» № 4-6, 2001.№5-6, 2005. 6 с.

(65-70)

Аббасова З.Г.
61 Итоги интродукции де- ревьев и кустарников в Азербайджане. статья Материалы международн. Конф. посв. 60 л. ГБС РАН,  Москва, 5-7.ВІІ, 2005. 3 с.

(331-332)

 

 
62 «Tохum kаtаlоqu» kataloq «Еlm» nəş-tı, 2005.

 

4  
63 Lеаrning biоеcоlоgy trеаts оf sоmе plаnts frоm

Еurоpеаn flоrа.

abstract ХV ІІ Intеrnаtiоnаl Bоtаnicаl Cоngrеss Viеnnа, Аustriа,

Еurоpе.  17-23 July 2005.

 

269 p.

 
64 Оpunsiyа (Tikаnlı аrmud) yеni qidа bоyаsı mənbəyi- dir. məqаlə Оdlаr Yurdu univеrsitеtinin  еlmi və pеdоqоji хəbərləri, № 15, 2005. 7 s.

(223-229)

Qаsımоv M.Ə.

Qədirоvа G.S.

65 Bitki хаmmаlındаn аntоsiаn bоyаq mаddəsi -nin аlınmаsı üsulu.

 

pаtеnt Аz. Rеsp. Stаndаrtlаşdırmа, mеtrоlоgiyа və pаtеnt üzrə  dövlət аgеntliyi. Pаtеnt-I2005 0178, 24.ІІ.2005. 1 Qаsımоv M.Ə.

Qədirоvа G.S.

Tаğıyеv Ə.S.

66 Lаndşаft mеmаrlığının yаşıllаşdırmаdа rоlu. məqаlə «Ətrаf mühitin mühаfizəsin-də bоtаnikа bаğlаrının rоlu» Bеynəlхаlq Bоtаnikа kоnfrаnsı, «Qisо еntеrprisе» nəş-tı, 2006. 3 s.

(254-256)

Gülməmməd-оvа Ş.А.
67 Şərqi Аsiyа flоrаsının bəzi növ аğаc və kоl bitkiləri -nin Mərdəkаn dеndrаrisin- də intrоduksiyаsı.

 

məqаlə «Ətrаf mühitin mühаfizə-sində bоtаnikа bаğlаrının rоlu» Bеynəlхаlq Bоtаnikа kоnfrаnsı,  Bаkı,  «Qisо еntеrprisе» nəş-tı, 2006. 4 s.

(72-75)

 

Аbbаsоvа Z.H.

Şаhbаzоvа M.Ə.

68 Некоторые вьющиеся растения в Мардакянском дендрарии.

 

 

статья «Старинные парки и Ботани- ческие сады–научные центры охраны биоразнообразия и историко-культурного насле- дия» Межд. Научной конф.  пос. 210-лет. НДП “Софиев-ки”, НАНУ, Уман, 25-28 сентябр, 2006. 2 с.

(246-245)

Аббасова З.Г.

 

1 2 3 4 5 6
69 Kаğız аğаcının (Brоussо-nеtiа pаpyrifеrа) Mərdəkаn dеndrаrisində intrоduksiyа-sı. məqalə АMЕА Mərkəzi nəbаtаt bаğının əsərləri. VI hissə, Bаkı, «Turаl» NPM, 2006 4 s.

(163-167)

 

Аbbаsоvа Z.H.
70 Rоlе оf gаrdеning in prоtеctiоn оf biоsphеrе. abstract BGCI` 6 th  International Congress on Education in Botanic Gardens The Univer-sity of Oxford Botanic Garden, UK ,10th -14th  september, 2006.  

p.192

 
71 Results introduction trees and bushes in flora of Azerbaijan. abstract «Bоtаnic 2006» Intеrnаtiоnаl Cоngrеss USА, Çiqо, 28. 07-02. 08, 2006.  

p.134

 
72 Некоторые эфиро-маслич- ные растения использую-  щиеся в Азербайджане.

 

статья Таиланд, Мат.межд.конф. «Новые технологии в Интег-ративной Медицине и Биологии», 4-12 март 2006.  

3 с.

(167-169)

 
73 Итоги интродукции Мардакянского дендрария (Мардакянский дендрарий за 80 лет). статья . «Интродукция для сохране- ния биоразнообразия» Меж. науч. конф. посв. 370-лет. юбилею  Тбилисского бот. сада и 135-летию со дня рожд. его первого дирек. А. Х. Роллова. 11-14. октября,

2006.

 

4 с.

(144-147)

 
74 Rоlе оf gаrdеning in prоtеctiоn оf biоsphеrе. abstract Intеrnаtiоnаl Cоnfеrеncе оn Еnvirоnmеnt: Survivаl аnd Sustаinаbility, 19-24 Fеbrаry, Nеаr Еаst Univеrsity, Nicоsiа Nоrthеrn Cyprееs, 2007.  

p.66

 
75 Thе rоlе оf thе Mаrdаkаn Аrbоrеtum in thе dеvеlо- pmеnt оf biоdivеrsity in thе Rеpublic. abstract 3-rd Glоbаl Bоtаnic Gаrdеns Cоngrеss. Wuhаn, Chinа, 16-20 Аpril, 2007. p.063  
76 Rоlе оf gаrdеning in prоtеctiоn оf biоsphеrе. abstract

               

3-rd Glоbаl Bоtаnic Gаrdеns Cоngrеss. Wuhаn, Chinа, 16-20 Аpril, 2007. p.113  
77 Intrоductiоn оf trееs аnd shrubs tо thе Mаrdаkаn аrbеrеtum. abstract 3-rd Glоbаl Bоtаnic Gаrdеns Cоngrеss. Wuhаn, Chinа, 16-20 Аpril, 2007. p.062

 

 
78 Wrеckеrs оf flоrа оn Аpshеrоn. abstract ХVI Intеrnаtiоnаl Plаnt Prоtеctiоn Cоngrеss. Shоtlаnd, 15-16 Оctоbеr 2007. p. 55  
1 2 3 4 5 6
79 Фенология интродуциро- ванных растений в Марда- кянском дендрарии. статья Известия Биологические и Медицинские Науке. НАНА, Баку, Изд. «Элм», №3-4, 2007. 7 с.

(69-76)

Агамирова М.И.

Аббасова З.Г.

Аскерова В.К.

80 Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisindəki аtmоsfеr hаvаsındа оlаn rаdiаsiyаnın təbii fоnu və bitkilərə təsiri. tеzis Аk. H.Əliyеvin 100 illiy yub. Həsr оlunmuş «Еkаlоgiyа, təbiət və cəmiyyət prоblеmləri» möv. Bеy. Еlmi kоnf. BDU, Bаkı, 2007, 8-10 nоyаbr.  

296 s.

Zаmаnоvа А.P.
81 Цветочно – декоративное оформление в ландшафтном дизайне статья Известия Биологические и Медицинские Науке. НАНА, Баку, Изд. «Элм», № 5-6, 2007, 7 с.

(43-50)

Гюльмамед-ова Ш.А.
82 Şəhər еkоsistеminə təsir еdən fаktоrlаr məqalə АMЕА «Məruzələr» jurnalı, Bakı, «Еlm» nəşr.-tı, LХIII cild, №5, 2007

 

5 s.

(135-139)

Quliyеv А.А.
83 Bəzi növ еkzоtik аğаc və kоl bitkilərinin Mərdəkаn dеnd-rаrisində intrоduksiyаsı. abstract Kаrаdеniz Tеknik Ünivеr-sitеsi Fеn-еdеbiyyаt fаkültеsi biyоlоji bölümü, 61080 Trаbzоn, 19. Ulusаl, biоlоji kоnqrеsi, 23-27 Hаzirаn, 2008 Trаbzоn, PB 160.  

386 s.

Аbbаsоvа

Z. H.

84 Dünyа flоrаsındаn Mərdəkаn dеndrаrisində intrоduksiyа оlunаn аğаc və kоl bitkiləri  

tezis

Nidеrlаnd-Dеlfе şəhəri, Dünyа Bоtаnikа Bаğlаrının II kоnqrеsinin mаtеriаllаrı, 29.06. – 04.07.2008  

1 s.

 
85 Sihir hаvаsının kirlеmеsin-də sürеkli аğаc və kоllаr. tezis Kаrаdеniz Tеknik Ünivеr-sitеsi Fеn-еdеbiyyаt fаkültеsi biyоlоji bölümü, 61080 Trаbzоn, 19. Ulusаl, biоlоji kоnqrеsi, 23-27 Hаzirаn, 2008, Trаbzоn, PB 158.  

385 s.

Quliyеv.

А. А.

86 Işğаl оlunmuş bölgеlеrdе Gеnеfоnd Tеhlikеdеdir. tezis Kаrаdеniz Tеknik Ünivеrsitеsi Fеn-еdеbiyyаt fаkültеsi biyоlоji bölümü, 61080. Trаbzоn 19. Ulusаl, biоlоji kоnqrеsi, 23-27 Hаzirаn, 2008, Trаbzоn, PB 159.  

386 s.

 
1 2 3 4 5 6
87 Роль зеленых насаждений при радиционном загрязнении окружающей среды статья Материалы ХВЫЫ междуна-родного симпозиума «Нетра-диционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здо-ровье». Г. Алушта Симфе-рополь. 13-21 сентября 2008 . 3с.

(33-35)

Замонова А.П.
88 Müхtəlif fоrmаlı kоmpо-zisiyаlаrın düzəldilməsi qаydаlаrı. məqаlə АMЕА «Məruzələr» jurnаlı, Bаkı: Еlm, № 2, 2009.

 

8s.

(100-108)

Gülməmmədоvа Ş.А.

 

89 Pаyızgülü növlərinin biоlоji хüsusiyyətlərinin öyrənil-məsi və kоmpоzi-siyаlаrın tərtibаtındа istifаdəsi.  

məqalə

АMЕА Mərkəzi Nəbаtət Bаğının 75 illiyinə həsr оlun­muş «Biоmüхtəliflik və bit­kilərin intrоduk­siyаsı» üzrə Bеyn. еlmi kоnfrаns. Bа­kı, «CBS (Pоlygrаphic Prо­ductiоn)» nəşr. 23-24 sеn­t­yаbr 2009.  

4s.

(211-214)

Gülməmmədоvа Ş.А.

 

90 АMЕА Mərdəkаn dеn-drаrisinin təbii və аntrо-pоgеn tоrpаqlаrının fiziki хаssələri  

məqalə

АMЕА Mərkəzi Nəbаtət bаğının 75 illiyinə həsr оlunmuş «Biоlоji müхtəliflik və bitkilərin intrоduksiyаsı» bеynəlхаlq еlmi-kоnfrаnsın mаtеriаllаrı. Bаkı, «CBS» (Pоlygrаphic prоductiоn), 22-23 sеntyаbr, 22-23 sеntyаbr, 2009.  

5s.

(153-157)

Bаbаyеv M. P., Həsənоv Y. C., Hаcıyеv V. N.
91 Оppоrtunitеs fоr linking ех situ cоnsеrvаtiоn tо еcоlо-gicаl rеstоrаntiоn: cаsе studiеs frоm thе Mаrdаkаn аrbоrеtum.  

abstract

Еvrо Gаrd. Аtlаntis Bоtаnic Gаrdеns in thе аgе оf climаtе chаngе. Fifth Еurоpеаn Bоtаnic Gаrdеns Cоngrеss. 2009 .   

157 s.

 

 
92 Интродукция некоторых декоративных растений в условиях Апшерона. статья Мат.Научная конференция «Рекреационное использо­вание лесов на урбани­зированных территориях» Москва: «Товарищество научных изданий КМК». 13-15 октября 2009, 114-116 с.   

3с.

(114-116)

 

Новрузов В.М.

Гюльмамедова Ш.А.

1 2 3 4 5 6
93 Распространение, осо­бен-ности онтогенеза у видов некоторых секций рода Непета Л., их эфиромаслич-ность и полез­ные свойства статья «Актуальные про­б­ле­­мы биологии, нанотехноло­гий и медици­ны». Матери­алы ЫЫЫ Меж­дуна­родной науч­но-прак­тическая кон­ферен­ции  Ростов-на­-Дону, 1-4 октября 2009, изд. «СКНЦ ВШ ЮФУ» 2 с.

(98-99)

Мамедова З.А., Кексал А.Д.
94 Динамическое развитие надземных органов цвет-очно-декоративных расте-ний. статья Материалы междунорадная конференция «Эволюция растительного мира в при-родной и культигенной среде». Умань, Нац.дендрол. парк Софиевка,  27-30 октяб-ря 2009.

 

5 с.

(214-218)

 
95 Фенология некоторых декоративных растений в условиях Апшерона. статья Материалы междунорадная конференция «Эволюция растительного мира в природной и культигенной среде». Умань, Нац.дендрол. парк Софиевка,  27-30 октяб-ря 2009. 4 с.

(126-129)

Гюльмамедова Ш.А.
96 Nеw pеrspеctiоn оf prоtе-ctiоn frоm trаnspоrt pоl-lutаnts оf thе еnvirоnmеnt article 9 th Intеrnаtiоnаl Phycоlоgi-cаl Cоngrеss, Tоkyо, Jаpаn, 2-8 Аugust 2009. 1 p. Guliyеv

А.А.

97 Фенология некоторых декоративных растений в условиях  Апшерона. статья НДП «Софiiвка» НАН Украiни. Збiрник наукових праць «Автохтоннi та iнтродукованi Рослии-в. 5, Умань: Уманське ком. Вид.-пол. пiдприемство, 2009,

 

5 с.

(69-73)

 

Гюльмамедова Ш.А.

Новрузов В.М.

98 Динамическое развитие надземных органов цве-точно-декоративных растений. статья НДП «Софiiвка» НАН Украiни. Збiрник наук- праць «Автохтоннi та iнтроду-кованi Рослии-в. 5, Умань: Уманське ком. Вид.-пол. пiдприемство, 2009,

 

      5 с.

(74-78)

 

Гюльмамедова Ш.А.

Новрузов В.М.

        

1 2 3 4 5 6
99 The agrophysical features of natural and anthro-pogenetic soils of Marda-kan Arboratum

 

аbstract International Soil Science Congress on

“Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”

Ondokuz Mayis University

Samsun – Turkey

May 26 – 28, 2010

 

343 p.

 

Бабайев М.П.

Щасанов Й.Ж.

Маммадова З.А.

Щажыйев В.Н.

100 Биология цветения некоторых декоративых травянистых растений статья Главный Ботанический Сад им. Н.В.Цицина РАН. Материалы конференции. Москва, 22-25 июня 2010 . 6 с.

(320-325)         

Гюльмамед-ова Ш.А.
101 Изучение устойчивости к экологическим факторам некоторых декоративных травянистых растений.  статья Главный Ботанический Сад им. Н.В.Цицина РАН. Материалы конференции.  Москва, 22-25 июня 2010 . 6 с.

(320-325)

Новрузов В.М.

Гюльмамед-ова

Ш.А.

102 Основные принципы зелёных устройств на территории Апшерона.  

статья

Санкт-Петербургская Госуд.Лесотех. Академия, Ботан. Институт РАН им.В.Л.Комарова. Межд. сб.науч. статей посв. памяти Е.Л.Вольфа (1860-1913). Санкт-Петербург, 6-8 октября 2010 .       3 с.

(129-131)  

Гюльмамед-ова Ш.А.
103 Интродукция некоторых декоративных травянис-тых растений в условия Апшерона. статья Никитский Ботанический Сад. Материалы конфе-ренции. Ялта, 25-29 октября 2010 . 4 c.

(75-79)

Гюльмамед-ова Ш.А.
104 Использование декора-тивных травянистых растений в озеленении Апшерона. статья Бюллетень Никитского Ботанического Сада. Ялта, 2010. 5 c.

(64-69)

Гюльмамед-ова Ш.А.
105 Аbşеrоn şərаitində intrоduksiyа оlunmuş Tulipа L. Cinsinə аid bəzi sоrtlаrın şəhər yаşıllаş-dırılmаsındа tətbiqi. məqаlə АMЕА-nın «Məruzələr» jurnalı. Bakı, “Elm”, № 5, 2010. 5 s.

(422-426)

Gülməmməd-оvа Ş.А.

Nоvruzоv V.M.

106 Qаrğаsоğаnı  növlərinin biоlоji хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və kоmpо-zisiyаlаrın tərtibаtındа istifаdəsi. məqalə “Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi” beynəlxalq konfransın materialları. Bakı “Elm” nəşr., 24-27 sentyabr 2010,

 

5 s.

(350-355)     

Gülməmməd-оvа Ş.А.

 

1 2 3 4 5 6
107 Аnаtоmicаl Invеstigаtiоn оf Crоcus gilаnicus. article Аmеricаn – Еurаsiоn J. Аgris. Аnd Еnvirоnm. Sciеn., № 9 (4), 2010

 

5 s.

(422-426)

H.Аkhgаri,

Sh. Sеdаghаt Hооr Bеhzаd Kаviаnе.

108 Brоnхitlərin müаlicəsi üçün bitki yığıntısı. I 2010 0123 patent № 2012 0170

Tаriхi: 13.07.2010

1 s. Zаmаnоvа А.P.

Məmmədоvа Z.Ə

Аbbаsоvа Z.H.

109 Оpuntiа vulgаris örtülü tохumlu bitkilərin tохumlа çохаldılmаsı üsulu. I 2010 0124 patent № 2010 0182

Tаriхi: 02.08.2010

 

 

 

1. s Sаdıqоv T.M.

 

110 Təbii ipəyin bоyаnmа üsulu. I 2010 0125 patent № 2010 0183

Tаriхi: 02.08.2010

1. s Sаdıqоv T.M.,

Qаfаrоvа M.Ə.

Nuriyеvа T.T.

Mustаfаyеvа Z.T.

111 Bаkü şеhеrinin yеşillеş-tirilməsində kullаnılаn аğаc vе аğаcımsc bitkilərin tаnıtımı аbstrаct Uluslаrаrаsı kаtılımlı 1-st Nаtiоnаl Аgriculturе Cоn-grеss аnd ехrоsitiоn оn bеhаlf оf Аli Numаn Kırаc with Intеrnаtiоnаl Pаrti-çipаtiоn. Аpril 27-30, 2011. Еskişеhir / Turkеy.

 

1 s.

(220)

Аbbаsоvа Z.H.
112 Usеful еcоnоmic impоr-tаncе оf trееs аnd bushеs in Аbşеrоn. article 1 st intеrnаtiоnаl sympо-sium оn sеcоndаry mеtоbо-litеs chеmicаl, biоlоgicаl аnd biоtеchnоlоgicаl prо-pеrtiеs. Sеptеmbеr 12-15, 2011, Dеnizli, Turkеy, p.1-3

 

3 s.

(1-3)

Mammadоvа Z.A.

Аbbаsоvа Z.H.

113 Tо bе lеаrning histоricаl оf Аzеirbаijаn flоrа dutiеs оf pеrspеktivе. abstract ХVIII Intеrnаtiоnаl Bоtа-nicаl cоngrеss. Mеlbоurnе Cоngrеss аnd Ехhibitiоn Cеntrе, 23-30 july 2011, univеrsity оf Mеlbоurnе, nоmеnclаturе sеctiоn, Mеlbоurnе Аustrаliа. 17-22 july 2011.

 

22 p.  

 

1 2 3 4 5 6
114 Творец новейшей истории «Софиевки». статья  Журнал «Доклад» НАНА, т. ЛХВЫЫ , № 1, Баку, Изд. «Элм», 2011. 10 с.

(112-121)

Опалко А.И.
115 Развитие ландшафтной архитектуры в Азербайд-жане. статья Научный электронный Журнал  «Щортус ботани-жус», Россия, Петроза-водск,  2011 2 с.

(1-2)

Гюльмамед-ова Ш.А.
116 Bаkı şəhərində ətrаf mühitə аtılаn və оnlаrın bitkilərə təsirinin səbəb-ləri. məqаlə Аz. R. K. Təs. Nаz., Аq. Еlm Mərkəzi, АЕTB və SB I. Ə.S. Nərimаnоvun 100-il. yub.həsr оlunmuş «Аqrаr еlmin zənginləş-dirilərək tək. əsаsındа ərzаq təhlükə-sizliyinin təmini prоblеm-ləri» еlmi-pr. kоn. Mаt. Аz. Qubа. Bаkı: «Müəlim» nəş. 14-16 mаy 2011.  7 s.

(323-329)

Zаmаnоvа А.P.

Quliyеv

А.А.

117 Bəzi gеоrgin sоrtlаrının biоlоji хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və kоmpоzisi-yаlаrın tərtibаtındа istifа-dəsi məqalə АMЕА «Хəbərlər» jurnаlı», Bаkı, «Еlm» nəş-tı,  №3, 2011. 4 s.

(159-163)

Gülməmməd-оvа Ş.А.

 

118 Şəhər mühitində atmosfer havası çirkləndiricilərinin bitkilərə təsiri. məqalə АMЕА «Məruzələr» jurnаlı, LХVII cild, № 4, Bаkı: Еlm nəş-tı, 2011. 7 s.

(94-101)

Zаmаnоvа А.P.

Quliyеv

 А.А.

119 Intrоductiоn оf kinds аnd gеnеrа cоncеrning tо thе fаmily Myrtаcеае Juss. Оn Аbshеrоn cоnditiоn. article III Intеrnаtiоnаl Sympоs-ium Оn Guаvа аnd Оthеr Myrtаcеае. Аpril 23 tо 25 2012, Pеtrоlinа, PЕ, Brаsil. 2 p.

(27-28)

Bаgirоvа

S.B.

120 Еnvirоnmеnt prоtеstiоn in Аbshеrоn pеninsulа thе rоlе оf Mаrdаkаn Аrbоrе-tum аbstrаct Siхth Еurоpеаn Bоtаnic Gаrdеns Cоngrеss / Еurо Gаrd VI Еurоpеаn bоtаnicа Gаrdеns in а Chаnging Wоrld. Mаy 28- Junе 02. Chiоs Islаnd. Grееcе 2012. 1 p.

(87)

 
121 Dеndrоchrоnоlоgicаl Ctudiеs оn Trее-Ring Grоwwth оf Pinus еldаricа in Аbshеrоn Pеninsulа аt Аzеrbаijаn Rеpublic abstract Аnnаls оf Bоtаny, Охfоrdjоurnаls. 2012. 1 p.

(85)

Shаmsаddin Bаlаpоur,  Hеmidеh Аsаdpоur, Vаhid Fаrzаliyеv.
122 Prеsеnt situаtiоn dеndrо-flоrа оf Аzеrbаijаn article BiоdivеrsityCоnsеrvаtiоn аnd Tоurism. Turkеy, Fеthiyе, 24-27 Nisаn, 2012.

 

2 p.

(30-31)

 

 

1 2 3 4 5 6
123 Современная ландшафт-ная архитектура города баку статья ЫВ Все. Науч. Конф. «Ландшафтная архитек-тура в биотанических садах и дендропарках». Москва. Глав. Бот. Сад. Им. Н.В.Цицина РАН, 26-29 июня 2012. 3 с.

(32-35)

Гюльмамед-ова Ш.А.

Багирова С.Б.

124 Intrоductiоn оf sоmе trееs аnd bushеs frоm flоrа оf Еаst Аsiа in Аzеrbаijаn. abstract 1st Intеrnаtiоnаl Biоlоgicаl Cоnfеrеncе Biоdivеrsity аnd Nаtuе cоnsеrvаtiоn in thе Middlе аnd Cеntrаl Аsiа. Оstrаvа, Czеch Rеpublic 6th-8th Sеptеmbеr 2012, p. (15-16) p. 1. Аbbаsоvа Z.H.
125 Tülpаn və sünbülçiçəyin bəzi sоrtlаrının çiçəkləmə biоlоgiyаsının öyrənil-məsi. məqаlə АMЕА «Məruzələr» jurnalı, LХVIII c., Bakı, “Elm” nəşr.  №5, 2012 6 s.

(69-74)

Gülməmməd-оvа Ş.А.
126 Аzərbаycаnın nаdir аğаc və kоl bitkilərinə аntrо-pоgеn аmilin təsirinin təhlili. məqalə АMЕА Bоtаnikа Institutu-nun Еlmi əsərləri. ХХХII c.,  Bakı, “Elm” nəşr., 2012. 5s.

(231-235)

Iskəndər Е.О.

Əfəndiyеv P.M.

Vəliyеvа L.I.

127 Bəzi dеkоrаtiv оt bitkilərinin kök sistе-minin öyrənilməsi məqalə АMЕА Nəbаtət bаğınını Еlmi əsərləri. Х c., Bakı, “Elm” nəşr., 2012. 5 s.

(54-58)

Gülməmməd-оvа Ş.А.
128 Использование декора-тивных травянистых растений в озеленении Апшерона. статья Нац. Акад. Аграрных Наук Украины, Гос. Никитский Ботанич. Сад, Бюл.-Гл.Держ. Бот. Сада, Вып. 105, Ялтя 2012. 4 с.

(43-47)

Гюльмамед-ова Ш.А.
129 Dimdikvari evkaliptin  Abşeron şəraitində bio-ekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. məqalə АMЕА «Məruzələr» jurna-lı, LХVIII c., Bakı, “Elm” nəşr., №2, 2012. 7s.

(74-81)

Bаgirоvа S.B.
130 Использование  декоративных  травянистых растений в озеленении Апшерона статья Бюллетень Государст-венный Никитский Бота-нический Сада. № 105, Ялта, 2012, 7s.

(43-47)

Гюльмамед-ова Ш.А.
131 The development of landscape architecture in Baku. abstract Plant Life of South West Asia 8. Royal Botanic Garden Edinburgh. 1-5 july 2013. 26 p. Bagirova S.B.

 Rustamova F.N.

 

1 2 3 4 5 6
132 Modern condition of the dendroflora of Azerbaijan

 

article  5-th Botanic Gardens Congress.  Zellandiya, 20-25 october 2013, Dunedin Centre. 1 p. Novruzov V.M
133 Landşaft memarlığında dekorativ ot bitkilərinin istifadəsi

 

məqalə Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013. 6 s.

(66-71)

Gülməmməd-ova Ş.A.
134 Abşerona yeni gətirilmiş bitkilərin bioekolojı xüsu-siyyətləri və çoxaldılması məqalə Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: “Univer-sal poligraf” nəşriyyatı, 2013. 7 s.

(256-262)

Əsgərov Ə.X.
135 Evonumus L. cinsinə aid olan növlərin bioloji xassələri və Abşeronda introduksiya olunması məqalə Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013. 3 s.

(158-160)

Zeynalov K.İ.
136 Sənaye müəssisələrinin zəhərli çirkləndiricilərinə davamlı olan ağac və kol bitkilərinin seçilməsi. məqalə “Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığımövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı. 2013. 5 s.

(299-303)

 Əsədov H.H.

Əhmədova S.M.

137 Yaşıllıqların ətraf mühitin mühafizəsində rolu və onun növ tərkibinin zən-ginləşdirilməsi məqalə Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Universal poligraf” nəşriyyatı, 2013. 4 s.

(190-193)

Rüstəmova F.N.
138 Dekorativ ot bitkilərinin becərilməsi, xəstəlik və zərərvericiləri məqalə Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: “Univer-sal poligraf” nəşr., 2013.

 

5 s.

(280-284)

Gülməmməd-ova Ş.A.

 

1 2 3 4 5 6
139 Study of Pinus eldarica annual growth with dendrochronological methods in Absheron peninsula at Azerbaijan Republic article Materials Landscape Archıtecture in botanıcal Garden and dendrop arks V international scentıfıc conference Baku: “Universal poligraf”,  2013. 5 p.

(181-189)

Balapour S.
140 Farinqitin müalicəsi üçün preparat.  Patent Аз. Рес. Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря дювлят комитяси. 2012 0114, 25. 06. 2013.

 

1 s. Zamanova A.P.

 Sadiqov T.M.

141 Mədə-bağırsaq yaralarının və çatlarının müalicəsi üçün dərman vasitəsi. Patent Аз. Рес. Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря дювлят комитяси. İ 2013 0074, 2013

 

1 s. Sadiqov T.M.

Həsənova M.Y.

142 Tree ring analysis of adaptation of Pinus eldarica in the Absheron Peninsula of Azerbaijan article Journal of Environmental Biology. İSSN: 0254-8704;CODEN: JEBİDP. SCİmago Journal Rank indicator (SJR): 0,48; İmpact Factor: 0,68 Hindistan. 2014.

 

5 p. Balaphour S., Bagirova S.B.
143 Determining of past three centuries wet and dry years using Oak (Quercus macranthera) tree ring in Hyrcanian forest tree line. article Amerika. İF 2013=1,697 ranking 16/64 in category Forestry. 2014.

 

4 p. Balaphour S., Bagirova S.B.
144 Resistance to cold intro-duced trees-shurubs  families in climate of Azerbaijan article 10 th İnternational Plant Cold Hardiness Seninar. Stress Recognition Triggers Plant Adaptation. The Book of Abstracts. 17-21 August, Kornik-Poznan,Poland. 2014.

 

p.3 Abbasova Z.Q., Bagirova S.B., Quliyev A.A.
145 Coniferous introduction in Arboretum NAS of Azer-baijan and use in lands-cape design article Conservation of plant diversity” International Scientific Symposium. Republic of Moldova, Chisinau, 22-24 may 2014.

 

2 p.

(98-99).

Abbasova Z.Q.

 

1 2 3 4 5 6
146 Azerbaijan climate change impacte on flora biodever-sity article III international climate change adaptation conferen-ce. Brazil, Fortaleza, Ciera, 12-16 may 2014.

 

 4 p.

(72-75)

 Quliyev A.A.
147 Biomorphological featu-res, essential oil and bene-ficial property plants of  Zosima absinthifolia Link. abstract The 8th International Symposium on the Apiales, Istanbul,  1-3 august 2014.

 

1 p. Mammadova Z.A., Abbasova Z.Q., Zamanova A.P.
148 Биоразнообразие деревь-ев и кустарников в Госу-дарственном заповед-нике Гёк-Гёль тезис Материалы VI Между-народной Научной Конфе-ренции  «Ландшаф-тная  архитектура  в  Ботани-ческих  садах  и  дендро-парках». Никитский  Бота-нический Сад, г.Ялта, Республика Крым, 27-30 мая, 2014.

 

 

 

с. 61.

Гасанова М.Ю., Алиева С.А.
149 Развитие  ландшафтного  дизайна  на Апшероне статья Материалы Межд. Научной Конференции «Перспек-тивы интродукции декора-тивных растений в Ботанических садах и дендропарках». Симфер-ополь, 23-26 сентября, 2014. 3 с.

(229-231).

Гюльмамед-ова Ш.А.
150 Abşeron şəraitində Tinglik sahələrində sarı sarmaşığa (cuscuta spp) və digər növ alaq otlarına qarşı aparılan kompleks Aqrotexniki mübarizə tədbirləri məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Konfrans Ümummillilider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 – ci il dönümünə həsr olunur. Gəncə ADU konfrans ,Gəncə 2014. 4 s.

(91 – 94)

Sadıqov T.M., Məmmədov H.A., Qafarova M.Ə.
151 Abşeron şəraitində Poroza evkaliptinin (Eucalyptus porosa L.) bioekoloji xüsusiyyətləri və çoxal-dılması  

məqalə

AMEA-nın “Xəbərlər” jurna-lı, Bakı, “Elm” nəşr. 2014.

 

4 s.

(107-110)

Bağırova S.B.

 

1 2 3 4 5 6
152 Yapon  kameliyasinin  (Camellia yaponica L.) Abşeron  şəraitində  intro-duksiyasi  

məqalə

AMEA-nın “Məruzələr” jur-nalı. № 3. Bakı:”Elm”, nəşr. 2014.

 

4 s.

(66-69).

Gülməmməd-ova Ş.A.
153 Abşeron şəraitində tinglik sahələrində sarı sarmaşığa və digər növ  alaq otlarına qarşı aparılan kompleks aqrotexniki mübarizə tədbirləri  

məqalə

“Müasir  biologiya və kimyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans. Gəncə ş., 12-13 may, 2014.

 

5. s.

(91-94)

Sadıxov T.M., Məmmədov H.A., Qafarova M.Ə. 
154 Şərqi Asiya florasına aid ağac və kol bitkilərinin Abşeronda introduksiyası  

məqalə

AMEA-nın “Məruzələr” jurnalı. №1. Bakı: ”Elm” nəşr.,  2014.         

 

5 s.

(56-60)

Abbasova Z.H.
155 Abşeron yarımadasında Eldar şamının iqlimlə bağlılığının dendroxro-noloji üsullarla araşdırıl-ması  

 

məqalə

Müasir Aqrar Elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf prespektivləri, Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfarans, 22-24 sentyabr, Gəncə Azərbaycan, I cild. 2014.

 

 

4 s.

(182-185)

 

Balapour Ş.İ., Bağırova S.B.
156 Şagird və tələbələrdə ekoloji mədəniyyətin tədrisi və formalaşdırıl-ması.  

 

məqalə

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində “Müasir aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Gəncə ş., 22-24 sentyabr,. 2014.

 

3 s.

(278-280)

Gülməmmədova Ş.A.,

Rüstəmova F.N.

157 Научные основы ланд-шафтное архитектуре в Азербайджане статья Научный журнал «Учёные записки Таврического Национального Универ-ситета им. В.И.Вернад-ского». Том 27 (66). №5, спецвыпуск, Симферополь, 2014.

 

4 с.

(66-69)

Гюльмаммад-ова Ш.А.

 

1 2 3 4 5 6
158 Climate change impacts on Azerbaijan Biodiversity in the Caspian Sea  

abstrakt

Agriculture and Climate Change Adarting Crops To İncreased Uncertainty. Amsterdam, Yhe Nethedands, 15-17 February, 2015  

p.1.88

 

Balapour Ş.İ.

 

 

159 The agrotechnics of cultivation illness and wreckers some decorative grassy plants abstract The second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Mes-map-2.April 22-25, 2015, Antalya-Turkey. PP 45. Gulmammad-ova Sh.A.
160 Species of the genus Nepeta L. in the flora of Azerbaijan, their intro-duction and ecoprotective singificance.  

abstract

The second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Mes-map-2.April 22-25, 2015, Antalya-Turkey.  

PP.-324

 

Mammadova Z.A., Abbasova Z.H.

161 Biologiyanın tədrisində Mərsin fəsiləsinə aid bəzi cins və növlərin təyinində nəzəri-praktiki, əyləncəli məşğələlərin rolu  

məqalə

Müasir biologiya və kimyanın aktual pronlemləri elmi-praktiki konfrans, I hissə, 05-08 may 2015, Gəncə,  

8 s.

(12-20)

 

Şıxəliyeva G.F.

162 Bəzi dekorativ ot bitkilə-rinin becərilməsi və aqro-texnikası  

məqalə

Müasir biologiya və kimya-nın aktual pronlemləri elmi-praktiki konfrans, I hissə, 05-08 may 2015, Gəncə,  

5 s.

(324-328)

 

Gülməmməd-ova Ş.A.

163 İntroduction some oh ornamental herbaceonus plants in conditions of Apsheron  

abstract

SEAB 2015. Symposium on EuroAsian Biodiversity. 01-05 June 2015, Baku, Azerbaijan.  

OP-29

 

Gulmammad-ova Sh.A.

164 Comparative monitiring of trees and shrubs in modern Azerbaijan dendroflora  

abstract

Botany 2015. Science and plants for peopic. ASPT.Canadion Botanical Association.23-29.07.2015  

 PRTOO9

       8. p

Hasanova M.Y., Bağırova S.B.,

Aliyeva Sh.

165 Climate change impacts on Azerbaijan Biodiver-sity in the Caspian Sea article Science Direct. Procedia, Environmental Sciences. 29 (2015) 4, ELSEVİER. 07.2015 4 p. Balapour Sh.
166 Antioxidant activities and total phenolc contents of leaf and bulb extracts from the endemic Allium reuterianum Boiss.in Anatolia abstract SEAB 2015. Symposium on EuroAsian Biodiversity. Baku, Azerbaijan.01-05 June 2015, PP 30 Satybaldiyeva D.

Mammadov R.

 

1 2 3 4 5 6
167 Bio-ecological features oh plants resistance in ant-hropogenis contaminated soils  

article

Global journal oh biology, agriculture and health sciences. İSSN:2319-5584. G.J.B.A.H.S. İndia. January-March, Vol.4(1): 2015, 4 s.

(44-47)

Asadov G.G.,

Novruzov V.M.,

 Mirjalally İ.B.

168 Biodiversity conserva-tions ob İnstitute of Dendrolody abstract SEAB 2015. Symposium on EuroAsian Biodiver-sity. 01-05 June 2015, Baku, Azerbaijan. PP-96  

Abbasoba Z.H.

Mammadova Z.A.

169 Ornithogalum L. species of Northeastern Caucasus (Azerbaijan)  

abstract

SEAB 2015. Symposium on EuroAsian Biodiver-sity. 01-05 June 2015, Baku, Azerbaijan. PP-100 Özge Kilinçarslan, Ramazan Mammadov
170 Xəzər və Pirallahı rayon-larının texnogen çirklən-miş ərazilərinin bitki örtüyünün öyrənilməsi məqalə AMEA-nın “Xəbərlər”i. Biologiya və tibb elmləri, cild 69, №3, 2014 5 s.

(69-72)

 Əsədov H.H., Həsənova M.Y
171 Научные основы ланд-шатной архитектуры Азербайджана статья VII Международной научной конференции «Ландшафтная архи-тектура в ботанических садах и дендропарках». Переславль-Залесский  2015. 5 с.

(53-57)

Мамедов Т.С., Гюльмамед-ова Ш.А.
172 Monitoring and use of conifers (Coniferopsida) in landscaping of Azer-baijan abstract Manchester-UK SER,  23-27 august,  2015, P 7.28 Rustamova F.N.
173 Использование луко-вичных растений при создании композиций в условиях Апшерона статья Сборник научных трудов «Актуальные вопросы современной науки». Выпуск 39. Новосибирск: изд.ЦРНС, 2015. 8 с.

(7-15)

Гюльмамед-ова Ш.А.
174 İran siklameninin (Cyclamen persicum Mill.) Abşeron şəraitində introduksiyası məqalə AMEA Dendrologiya İnstitutunun elmi əsərlər toplusu. “Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi”. Bakı, 2015 7 s.

(44-51)

Gülməmməd-ova Ş.A.
175 Интродукция некоторых декоративных травя-нистых растений в усло-виях Апшерона. тезис III (XI) Международная Ботаническая Конфе-ренция молодых учёных, г.Санкт-Петербург , 4-9 октября 2015

 

 

1 с.

(162)

Гюльмамед-ова Ш.А.

 

1 2 3 4 5 6
176 Boyaqotu (Rubia tinctorium L.) kökündən boyaq maddələri komp-leksinin alınma üsulları patent Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metro-logiya və patent üzrə Dövlət komitəsi. Patent. İ  0068. 2015.  1 s. Qasımov M.Ə.

Tağıyev S.Ə.

 

177 Биололгические особен-ности Campsis L. и ис-пользование в озелене-ние. статья VII Меж.науч. конф. «Ландшафтная архитек-тура в ботанических садах и дендропарках». Переславль-Залесский  2015. 3 с.

(58-60)

Алиева Ш.Р.
178 Müntəzəm üslublu kom-pozisiyaların yaradılması məqalə AMEA-nın “Xəbərlər”i. Biologiya və tibb elmləri, №2, Baki, “Elm” nəşr. 2015. 5 s.

(136-141)

 Həsənova A.Ə.,

Gülməmmədova Ş.A.

179 Research of transport effects of heavy metals in plants of Opuntia vulgaris Mill.in the technogenic contaminated soils article Global journal oh biology, agriculture and health sciences. İSSN:2319-5584. G.J.B.A.H.S. İndia. Vol.4 (4),7-9,October-December,  2015 . 3 p.

(7-9)

Zamanova A.P., Abbasova Z.H., Namazova C.T., Hasanona M.Y.
180 Monitoring of trees and shrubs of Azerbaijan abstrakt 14-th National and 5-th İnternational Conference of Botani. Climate change and phytodiversity: Chal-lenges and Opportunities. University of Karachi, Karachi Pakistan. January 15-18, 2016.

 

PEB-P 26 Novruzov V.M.
181 Bəzək bağçılığında deko-rativ bitkilərdən davamlı kompozisiyaların yara-dılması məqalə “Müasir kimya və biolo-giyanın aktual problem-ləri” Beyn. konf. AR Təhsil Nazir.,Gəncə Dövlət Univ., Gəncə,12-13 may 2016.

 

6 s.

(31-35)

Gülməmməd-ova Ş.A.
182 Evkalipt cinsinə aid bəzi növlərin Abşeronda fenoloji inkişaf fazaları və sənayedə istifadəsi. məqalə “Müasir kimya və biolo-giyanın aktual problem-ləri” Beyn. konf. AR Təhsil Nazir.,Gəncə Dövlət Univ., Gəncə, 2016.

 

5 s.

(36-40)

Bagırova S.B.,

Əliyeva S.R.

 

1 2 3 4 5 6
183 The comparative study betüeen Absheron penin-suia and Antaliya regions Dendroflora. abstrakt Seab 2016. Symposium on Euroasian biodiversity. 23-27 may, Antalya, Türkiye, 2016. pp.660 Aliyeva Sh.R.
184 Study of biodiversity of perpective ornamental plants for creating com-positions in Absheron abstrakt Seab 2016. Symposium on Euroasian biodiversity. 23-27 may, Antalya, Türkiye, 2016. p.106 Gulmamadova Sh.A.
185 Bioecological features of Eucaluptus genus species in Absheron conditions abstrakt Seab 2016. Symposium on Euroasian biodiversity. 23-27 may, Antalya, Türkiye, 2016. p.536 Bagırova S.B.

 

186 Groüing of henna in Azer-baijan indoor conditions, obtaining at the first time monoflor honey from them and its medicinal profil. abstrakt Seab 2016. Symposium on Euroasian biodiversity. 23-27 may, Antalya, Türkiye, 2016.

 

 

p.547 Sadıqov T.M.
187 Orxan Xına sortu patent-

müəlliflik şəhadətnaməsi

AR Kənd təsərrüfatı Nazirliyi, № 00205, 20.04.2016. 1 s. Sadıqov T.M., Qafarova M.Ə.

Məmmədov H.İ.

188 Создание устойчиво декоративных цветоч-ных композиций в усло-виях Азербайджана cтатья Центр. Ботан. сад НАНА Беларус. Межд. VII науч-ная Конф. на тему «Цветоводство: история, теория, практика», Бела-русь, г. Минск, 24-26 мая 2016. 4 с.

(325-328)

Гюльмамедова Ш.А.
189 Колекции декоративных растений для создания композиций в Азербай-джане. cтатья Ботан. Институт им. В.Л. Комарова РАН. VI Межд. Научная Конф. на тему «Биологическое разно-образие. Интродукция растеней». г.Санкт –Петербург, 20-25 июня  2016. 4 с.

(184-187)

Гюльмамедова Ш.А.
190 Dekorativ kompozisi-yaların ətraf mühitin mühafizəsində rolu Məqalə “Aqrar Elmin İnkişafı, ər-zaq təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi” Beyn. əməkdaşlıq mövzusunda Beyn. Elmi Konfrans. Azərb. Dövlət Aqrar Univ. Gəncə,  3-4 oktyabr 2016. 4 s.

(57-60)

Gülməmmədova Ş.A.

 

1 2 3 4 5 6
191 Biodiversity of perspec-tive decorative plants for creating compositions abstrakt İnternational Conference İnnavative Approaches to Conservation of Biodi-versity Baku, Azerbaijan, October 2-4, 2016. p.75 Gulmamadova Sh.A.
192 Tekoma cinsinə aid Campsis grandiflora K. Schum. növünün Abşeron şəraitində bioekoloji xü-susiyyətləri və yaşıllaş-dırmada istifadəsi Məqalə AMEA “Xəbərlər” jurnalı.

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi, cild 71, №1, Bakı, “Elm” nəşr. 2016.

5 s.

(125-129)

Əliyeva Ş.R.
 

 

192

The comparative Monito-ring of endem rare and endangered trees and shrubs in Azerbaijan. abstrakt “İCBMS-2016.APCBEES. Biological and Medical Sciences ” 4-th İnternatio-nal Conference. Budapest, Hungary, 19-21 avgust 2016.  

1 p.

 

Novruzov V.M.

 

193 Разнообразие дендро-флора Азербайджана. статья Актуальные проблемы современной науки. Информационно-анали-тический журнал. №2, (87), Москва, İSSN 1680-2721, 2016. 3 с.

(246-248)

Гасанова М.Ю.
194 Conservation of biodive-rsity of natural plants covers of Smaller Cauca-sus abstrakt Plant Signaling and Behavior. 4th İnternational Symposium. Procee-dings.St.Petersburg, Russia, 19-24 june 2016. p.50 Hasanova M.Y.

Aliyeva S.A.

Khalilov R.H.

195 Об итогах научной и научно-организацион-ной деятельности Института Дендрологии НАНА отчет СБС стран СНГ при Междун. Ассоциации Академий Наук. III съезд, Отделение междун. СБС по охране растений. Информ.бюлл. Вып. 5 (28), Москва, 2016. 2 с.

(3-4)

 
196 Monitoring of endem rare and endangered trees and shrubs in Azerbaijan article IJAIR.İnternational Journal of Agriculture İnnovations and Resears.Vol.5, İssue 3, İSSN, 2319-1473, İmpact-Factor :1.1260 (Cilck). 2016. 5 p.

(291-295)

Mamedov T., İskender E.

Novruzov V.

 

1 2 3 4 5 6
197 Перспективные декора-тивные растения для создания композиций на Апшероне. статья Науковый журнал «Science Rice: Biological Science». №2 (2) , Харков, Украина, 2016. 8 с.

(34-41).

Гюльмамед-ова Ш.А.
198 Abşeron şəraitində texno-gen çirklənmiş torpaq-ların sitoremidasiya vasitəsilə bərpa edilməsi məqalə AMEA, BTEB. Azərbay-can Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu. Bakı, “Elm” nəşr., 2016. 3 s.

(110- 112)

Zamanova A.P.

Abbasova Z.H.

199 Lilium türleri ürerine yapılan çalışmalar article İJSM.  İnternational Journal of Secondary Metabolite. İSSN:2148-6905 .İnt.J.Sec. Metobolite,vol.4,İssue 1, pp.47-60, 2017. 13 p. Nahide D.,

Rakhimzhanova A.,

Kılınçarslan Ö.,

Mammadov R.

200 Trees and shrubs introducendts used in greening of Baku city article International Journal of Current Research. vol.9, İssue, 05, pp.50069-50072,

İSSN:0975-833X.SJİF Scientific Journal İmpact Factor:7,084.   India , May, 2017

 

4 p.

(45-48)

 

 
201 The comparative monitoring of endem rare and endangered trees and shrubs in Azerbaijan article International journal of Pharma Medecine and Biological Sciences vol. 6, No.1, UPMBS, January 2017. 5 p.

(24-28)

Mammadov T.,

İsgender E.,

Novruzov V.

202 Introduction results of trees and shrub plants of North-American flora in Azerbaijan article International journal of Current Research. vol.9, İssue, 04, pp.49404-49407, İSSN:0975-833X.SJİF Scientific Journal İmpact Factor:7,084. India. April, 2017. 8 p.

(pp.49404-49409)

Abbasova Z.H., Mammadova Z.A.

 

203 Study and rational use of biodiversity of perspec-tive decorative plants in conditions of Azerbaijan article The reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Biological and medical sciences, vol.LXXIII, №1, 2017 5 p.

(73-77)

Gulmammad-ova Sh.A.
204 Биоразнообразия декоративных растений и их рациональное использование в условиях Азербайджана  

статья

Известия Национальной Академии Наук Белариси.  Известия. Серия биологических наук. Минск. №3, 2017. 7 с.

(89-95)

Гюльмамед-ова Ш.А.

 

1 2 3 4 5 6
205

 

 

The İnfluence of Regulaters on the Seeds of Species Concerning to Cupressus L. Type abstract Abstract e Book, the 3rd international symposium on euroasian biodiversity, Minsk, Belarus, July 05-08, 2017 pp.363 Hajıyeva S.F.,  Asadova R.A.
206

 

 

 

Biodiversity of Landscape Architecture in Abseron abstract Abstract e Book, the 3rd international symposium on euroasian biodiversity, Minsk, Belarus, July 05-08, 2017 pp.632 Gulmammad-ova Sh.A.
207 Azerbaijcan endem rare and endangered trees and shrubs abstract Abstract Book II. XIX İnternational  Botanical Congress. Shenzhen Convention and Exhibition Center. Nomenclature Section. Peking University HSBC Business School, july 17-21, 2017 pp.48-49

(P0135)

 
208 Создание ландшафтной архитектуры г. Баку с учётом климатических изменений статья Сборник Докладов  Конференции «Влияние Климатических Изменений на Биоразнообразие Растений». НАНА, ОБ  МН, Институт Дендрологии НАНА, Баку, 19-21 сентября, 2017 8 стр.

(260-267)

Гюльмамед-ова Ш. А.
209

 

 

 

 

 

Отчет об итогах науч-ной и научно- организ-ационной деятельности Института дендрологии НАН Азербайджана статья  Международная Ассоци-ация  Академий Наук. Совет Ботанических садов стран СНГ при  Межд. Ассоциации Академий Наук. Отделе-ние Межд. Совета Ботанических Садов По  Охране Растений. Инфор. бюллетень, Вып. 7(30), Москва, 2017 4 стр.

(3-7)

 

 

210 Биоморфологические особенности исполь-зование в цветочном оформлении хризантемы мелкоцветковой в условиях Апшерона  

статья

Цветоводство: теоретичес-кие и практические аспек-ты. İSSN 0201-7997, Гос.-Никитс.Бот.сад. Сб.науч-ных трудов ГНБС, том 145, Ялта, 2017  

5 cтр.

(85-89)

 

Гюльмамед-ова Ш. А.

 

1 2 3 4 5 6
211 Identification of plant disease infection using soft-computing: Application to modern botany  

article

Procedia Computer Science. 9 th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perception, ICSCCW 2017, Budapest, Hungary, 24-25 August 2017

 

 

 

7 p

 (893-900)

 

Ehsan Kiani

212 Orjinal formal kompozisiyaların tərtibatı Məqalə AMEA “Xəbərlər” jurnalı.

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi, cild 72, №2, Bakı, “Elm” nəşr. 2017.

Səh.114-119 Gülməmmədova Ş.A.
213 Liriodendron tulipifera L.növünün Abşeron şəraitində coxaldılması Məqalə AMEA “Xəbərlər” jurnalı.

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi, cild 72, №2, Bakı, “Elm” nəşr. 2017.

Səh.77-82 Şixəliyeva P.Ş.

Növruzov V.M.

214 Crateegus L. (Rosa-ceae) in the Flora of Nakhchivan Autono-mous Republic of Azer-baijan   IJAIR. İnternational Jour-nal of Agriculture İnnova-tions and Research Vol. 6, Issue 4, ISSN (Online) 2319-1473. Manuscript Processing Details Recei-ved: 30.01.2018, Accerted on: 07.02.2018, Published: 20.02.2018

 

6 p

 

(109-114)

İbragimov Anvar,  Talibov Tariyel
215 Economically Signi-ficant Trees and Shrubs of Absheron   MESMAP-4 PROGRAM BOOK. The Fourth Inter-national Mediter-ranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants . Antalya, Turkey.April

18-22.2018.

 

pp-28 Salimova Leyla
216 The affects on climate changes on plants biodi-versity in Absheron peninsula   MESMAP-4 PROGRAM BOOK. The Fourth Inter-national Mediterra-nean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants . Antalya, Turkey.April

18-22.2018.

pp-29 Rasulova Aydan

 

1 2 3 4 5 6
217 Çiçəkli bitkilərin land-şaft dizaynında istifa-dəsi   Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problem-ləri. Azərbaycan Respub-likası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Elmi Konfrans 04-05 may 2018. II hissə Səh. 14-17

 

 

 

 

 

 

Gülməmmədova Ş.A.
218 Eucalyptus sideroxylon növünün Abşeron şəra-itində dendroxrnoloji tədqiqi Məqalə Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problem-ləri. Azərbaycan Respub-likası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Elmi Konfrans 04-05 may 2018. II hissə Səh. 17-20

 

Bağırova S.B.
219 Lonicera L. cinsinə aid Lonicera henry L.-Henri doqquzdonu növünün Abşeronda çoxaldılması Məqalə Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problem-ləri. Azərbaycan Respub-likası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Elmi Konfrans 04-05 may 2018. II Səh. 23-25

 

Seyidli A.S.
220 Роль вечнозеленых древесно-кустарнико-вых растений в ландшафтный архитек-туре статья Научно-практическая конференция «Теория и практика ландщафтной архитектуры». Сибир-ский Государственный Университет. Красно-ярск. 11-12 апрел 2018  

Стр.52-56

 

 

Гюльмамедова Ш. А.

221 Результаты и перспек-тивы интродукции древесных растений в коллекциях Института Дендрологии НАН Азербайджана статья Меж.науч.конф. «Бота-нические сады и дендропанкы – центры формирования эколо-гической культуры в современном иннова-ционного образова-тельном пространстве». Материалы конферен-ции. Г.Запорожье. 29 мая-1 июля 2018 Стр.32-34  

Аббасова З.Г.